• Výchovné poradenstvo

     • ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA

     • Školská integrácia

      1. Riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii v maximálnej miere, v závislosti na dostupných možnostiach. Ak škola vzdeláva deti a žiakov v školskej integrácii, je nevyhnutné personálne zabezpečenie poskytovania odborných činností školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom, v spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

      3. Odbornú a metodickú pomoc pri výchove a vzdelávaní dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii poskytuje školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré ho má v starostlivosti. Riadenie a kontrola výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v bežných triedach stredných škôl a špeciálnych triedach stredných škôl je v kompetencii OŠ OÚ v sídle kraja. Odbornú a metodickú pomoc poskytuje ŠPÚ.

      4. O prijatí žiaka do školy, vrátane  žiaka so ŠVVP, rozhoduje podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľ školy. Ak sa ŠVVP  žiaka prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena formy vzdelávania, po splnení predpísaných náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy nevydáva.

      5.  Žiak so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenený v bežnej triede, sa vzdeláva podľa IVP len vtedy, ak je to vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. IVP vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

      6. Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii, ktorého IVP zahŕňa aj úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. 

      7. Metodické usmerňovanie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných v školskej integrácii zabezpečuje VÚDPaP. 

      • TVORBA IVP

      • Individuállny vzdelávací program je jeden z učinných nástrojov na integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

       Základné princípy , pravidlá a zásady tvorby nádete na: 

       TVORBA_IVVP_pre_ziakov_so_SVVP(2).pptx

        

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje