• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • Školský psychológ

    • Úväzok:
     37,5 h
     Dátum nástupu:
     01. 09. 2020
    • Požiadavky:


     Voľné pracovné miesto
     Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, Volgogradská 1, 080 01 Prešov prijme v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ do pracovného pomeru školského psychológa.

     Pracovné podmienky:
     • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 09. 2020 (resp. od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít) najdlhšie do 31. 08. 2022, plný pracovný úväzok (pracovný čas 37,5 hod.)
     Požadovaná kvalifikácia:
     Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
     • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v kategórii psychológ a školský psychológ sú uvedené v prílohe č. 10 vyhlášky,
     • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore.


     Ďalšie požiadavky:
     • ovládanie štátneho jazyka,
     • schopnosť komunikácie so žiakmi so špeciálnymi potrebami,
     • ochota spolupracovať s pedagogickým zborom a s rodičmi žiakov.     Forma odmeňovania:

     • v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


     Požadované doklady:

     • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
     • profesijný životopis,
     • doklady o vzdelaní, príp. praxi
     • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
     • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     • Termín podania žiadosti:
     Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy: SOŠ technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov alebo emailom v termíne do 25. 08. 2020
     Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 28. 08. 2020 od 8.00 hod.     Adresa školy:
     Stredná odborná škola technická
     Volgogradská 1, Prešov
     080 01 Prešov
     Kontakt:
     • tel.: +421 51 771 456 00
     • e-mail: maria.petakova@sost-po.sk