• Projekty

     • Streda, 05.10.2022

               

      Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov

      Základné údaje projektu:

      Názov projektu: Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov

      Kód projektu:  302071BVZ9

      Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

      Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

      Prioritná os: 7. REACT - EÚ

      Konkrétny cieľ: 7.6 Predprojektová príprava

      Prijímateľ: Stredná odborná škola technická

      Miesto realizácie projektu: Mesto Prešov, Okres Prešov, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

      Celkové oprávnené výdavky projektu: 55 002 €

      Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 52 251.90 €

      Začiatok projektu: 01/2022

      Ukončenie projektu: 06/2022

      Stručný popis projektu:

      Projekt, pre ktorý sa vypracováva projektová dokumentácia, je súčasťou iniciatívy Catching-up Regions.Začiatok formulára

      Predkladaný projekt „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov“ je prvou a nevyhnutnou fázou plánovanej investície navrhnutej v rámci komponentu „Zvyšovanie kvality a efektívnosti stredného školstva v PSK“ v  CuRI III pre danú školu.

      Cieľom projektu je zabezpečiť hladkú realizáciu projektového zámeru pre danú školu v programovom období 2021-2027, a to vďaka vypracovaniu aktuálnej a kompletnej projektovej dokumentácie autorizovanou osobou v súlade s aktuálnymi predpismi upravujúcimi územný rozvoj a stavebný poriadok.

      Cieľovou skupinou projektu sú žiaci strednej odbornej školy, v prospech ktorých sa bude realizovať nadväzujúci projekt Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov, ktorého sa projektová príprava týka, ktorý svojim obsahom a plánovanými aktivitami prispieva k plneniu globálneho cieľa IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

       

      V rámci projektu bude realizovaná nasledovná aktivita:

      Aktivita 1: Obstaranie realizačného projektu stavby vypracovaného autorizovanou osobou (typ akt. F)

       

      Výsledkom projektu bude obstaraná projektová dokumentácia.

       

      Spodná časť formulára

      Zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej, Volgogradská 1, Prešov  je Prešovský samosprávny kraj.

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje