• Projekty

    •         

    • Program Spolu úspešnejší 2 je určený na podporu stredných škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

     Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov.

     Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

     Škola realizuje doučovanie s viacerými doučujúcimi s tým, že program sa realizuje počas obdobia od 17. 01. 2022 do 17. 06.2022.

    • Vyhodnotenie projektu

     V mesiacoch január – jún 2022 sa študenti našej školy venovali rozvoju teoretických, ale aj praktických vedomostí a zručností v rámci projektu Spolu úspešnejší 2, ktorý je realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     Do projektu boli zapojení 4 kmeňoví učitelia a majstri odborného výcviku, ktorí využívali individuálny prístup a vytvárali priestor pre aktívne učenie sa.

     Veríme, že projekt bol odrazovým mostíkom pre motiváciu a rozvoj do ďalšieho vzdelávania.

       

     Mgr. L. Repeľová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje