• Projekty

    •                     

     Stredná odborná škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy technickej v Prešove na praktickom vyučovaní“.

     Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

     Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

     Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

     Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

     Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M652-223-14 bola podpísaná dňa 18. 10. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 22.10. 2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 23.10. 2018.

     Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok strednej odbornej školy s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

     Aktivity projektu:

     1. Obstarania a modernizácia materiálno - technického vybavenia učební praktického vyučovania a odborného výcviku

     2. Rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov COVP (dielne, prednášková miestnosť)

     Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných dielní. Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamou zamestnávateľa. Rekonštrukciou dielní, vonkajších a vnútorných priestorov školy, zakúpením materiálno-technického vybavenia škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálnotechnické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že sa stane veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Cieľom školy je do budúcna spolupracovať aj ÚPSVaR SR v oblasti rekvalifikácie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o prácu.

     Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 01/2019

     Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 18 mesiacov

     Celková výška oprávnených výdavkov: 724 924,95 €

     Výška nenávratného finančného príspevku: 688 678,70 €

     Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

     Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

     www.irop.sk