• Duálne vzdelávanie

    • SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

     Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

     Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

     Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len osvedčenie). Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia podľa prílohy č. 7 Vyhlášky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

     Osvedčenie oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom v systéme duálneho vzdelávania, s ktorými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č 61/2015) na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z..

     Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

     Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje aj priestor, ku ktorému má vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia, v ktorej sú združení viacerí zamestnávatelia, ktoré môžeme označiť aj ako „spoločné pracovisko praktického vyučovania“. Overovanie spôsobilosti takejto organizácie sa uskutočňuje rovnakým spôsobom ako overovanie spôsobilosti zamestnávateľa.
     Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod.), pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.

     Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením hlavného inštruktora, inštruktora alebo majstra odbornej výchovy. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v ktorých žiak získa iba maturitné vysvedčenie.

     Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

      

     Školský rok 2020/2021

      

     Školský rok 2019/2020

     56 žiakov

     Školský rok 2018/2019

     21 žiakov

      

     Zapojené firmy:

     MUKINO s.r.o. 

     Gorkého 19

     080 01 Prešov

     http://www.stavbadomovpresov.sk/

     študijný/učebný odbor: technik energetických zariadení budov, inštalatér, murár

      

     PLYNAS s.r.o. 

     Vranovská 10

     080 06 Prešov 

     http://www.plynas.sk/

     študijný/učebný odbor: technik energetických zariadení budov, inštalatér

      

     RACIOTHERM, s.r.o.

     Javorinská 20

     080 01 Prešov

     http://www.raciotherm.sk/sk/

     študijný odbor: technik energetických zariadení budov

      

     Vokup k l i m, s.r.o.

     Šebastovská 4

     080 06 Prešov

     http://www.vokupklim.sk/

     študijný odbor: technik energetických zariadení budov

      

     MOTOR-CAR Prešov, s.r.o.

     Petrovanská 36

     080 01 Prešov

     http://www.motorcarpresov.sk/

     študijný odbor: technik energetických zariadení budov

      

     FRIVAN, s.r.o.

     Komenského 758/28

     083 01 Sabinov

     http://www.frivan.sk/

     študijný odbor: technik energetických zariadení budov

      

     Vladimír Spišák

     Malý Šariš 317

     080 01 Prešov

     študijný odbor: technik energetických zariadení budov

      

     Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

     Bardejovská 5

     080 06 Ľubotice

     https://dpmp.sk/

     učebný odbor: elektromechanik - silnoprúdová technika

      

     EKO SVIP, s.r.o.

     Ovocinárska 48

     083 01 Sabinov

     http://www.ekosvip.sk/

      

     Rakystav, s.r.o.

     Bardejovská 28

     080 06 Ľubotice

     https://rakystav.sk/