• Vzdelávania

    • VZDELÁVANIA

    • V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) a písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovateľ vzdelávania SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov zverejňuje názvy a hodnotenia uskutočnených programov vzdelávania, ktoré poskytuje nasledovne:

     Hodnotenie_aktualizacneho_vzdelavania.pdf - všeobecné informácie

     ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

     P. Č. DRUH VZDELÁVANIA   NÁZOV PROGRAMU TRVANIE/TERMÍN ROZSAH V HODINÁCH HODNOTENIE
     1. adaptačné Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického a odborného zamestnanca september - jún    
     2. aktualizačné

     Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiakov stredných škôl

     03. 02. 2020 3  H_19_20_1 
     3. aktualizačné

     Zvládanie záťažových situácií v kontexte pracovného prostredia

     03. 02. 2020 3  H_19_20_2 
     4. aktualizačné Dištančné vzdelávanie 13. 03. 2020 3  

      

     ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

     P. Č. DRUH VZDELÁVANIA   NÁZOV PROGRAMU TRVANIE/TERMÍN ROZSAH V HODINÁCH HODNOTENIE
     1. adaptačné Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického a odborného zamestnanca september - jún    
     2. aktualizačné

     Práca v prostredí EduPage

     03. 09. 2020 3  
     3. aktualizačné

     Online hodina v prostredí Microsoft Teams

     14. 10. 2020 6  
     4. aktualizačné Etika v hodnotení práce a správania vychovávateľa školského internátu 16. 02. 2021 3 H_20_21_4
     5. aktualizačné Zásady prvej  pomoci v podmienkach školského internátu 14. 05.2021 3 H_20_21_5
     6. aktualizačné Úvod do 3D modelovacieho programu Sketchup 31. 08. 2021 3 H_20_21_6

      

     ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

     P. Č. DRUH VZDELÁVANIA   NÁZOV PROGRAMU TRVANIE/TERMÍN ROZSAH V HODINÁCH HODNOTENIE
     1. adaptačné Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického a odborného zamestnanca september - jún    
     2. aktualizačné Novinky v EduPage 16. 09. 2021 3  
     3. aktualizačné

     Tvorba IVVP pre žiakov so ŠVVP

     17. 09. 2021 3 H_21_22_3
     4. aktualizačné

     Zásady správnej intervencie pri zisťovaní sociálno-patologických javov páchaných žiakmi, ako aj páchaných na žiakoch

     15. 10. 2021 3 H_21_22_4
     5. aktualizačné Administrácia komisionálnych skúšok v prostredí aSc agendy 16. 12. 2021 4 H_21_22_5
   • ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

    P. Č. DRUH VZDELÁVANIA   NÁZOV PROGRAMU TRVANIE/TERMÍN ROZSAH V HODINÁCH HODNOTENIE
    1. adaptačné Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca v kategórii - majster odbornej výchovy, vychovávateľ september - jún    
    2. aktualizačné

    Školské kurikulum

    16. 09. 2022 4   H_22_23_2  
    3. aktualizačné

    Inkluzívne vzdelávanie

    16. 09. 2022 4  H_22_23_3 
    4. aktualizačné Digitalizácia obsahu vzdelávania február 2023 12  
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje