• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Ing. Janka Galdunová 3D CAD SOLIDWORKS 15 126
  Príprava vedúcich predmetových komisií 0
  Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 0
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 0
  Ing. Ľubica Brejová Aktivizujúúce metódy vo výchove 24 77
  Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Bc.Peter Oslovič AutoCad v školskej praxi 10 38
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  SolidCAM 13
  Mgr. Zuzana Výbošťoková Rozvoj degitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 115
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Bc.Dušan Andrejko Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15 62
  Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Ing. Pavol Baran Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 8
  Ing. Martin Budziňák Digitálna administratíva v škole 0 0
  On-line vzdelávanie a práca vo virtuálných triedach 0
  Mgr. Jana Cmarová Koordinátor prevencie 35 68
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
  Bc.Janka Dujčáková Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15 69
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Mgr. Martin Frištyk 3D CAD SOLIDWORKS 15 72
  aktualizačné - Základná oblsuha počítača 8
  aktualizačné - Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - fekvetanti 14
  aktualizačné - Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  aktualizačné - Tvorba prezantácií v PowerPointe 7
  Etika podnikania 6
  Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  aktualizačné - Tabuľ. poroc. Excel pre začiatočníkov 7
  Mgr. Marcela Gajdošová Praktická ekonomika 25 116
  Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na SOŠ 35
  Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
  Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
  Finančná gramotnosť 14
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  PaedDr. Štefan Glosík za vykonanie rigoróznej skúšky 60 96
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Ing. Ľubomír Greš Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 39
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Ing. Jana Halagová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 78
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
  SolidCAM 13
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  PaedDr. Katarína Jedináková Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 42
  za vykonanie rigoróznej skúšky 30
  Peter Juraško Etika podnikania 0 0
  Ing. Anton Kaňuščák Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10 67
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Príprava vedúcich predmetových komisií 35
  Jaroslav Kessler On-line vzdelávanie a práca vo virtuálných triedach 0 0
  Digitálna administratíva v škole 0
  Mgr. Iveta Kočišková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 38
  Rétorika v učiteľskej praxi 8
  Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove 10
  Snoubordingový inštruktorský kurz 10
  Milan Komorník Digitálna administratíva v škole 0 0
  On-line vzdelávanie a práca vo virtuálných triedach 0
  Mgr. Jozef Košút Rozvoj profesijných kompetencií pre výkon práce vedúceho predmetovej komísie 0 0
  Mgr. Gabriel Kriško Kariérový poradca 35 49
  On-line vzdelávanie a práca vo virtuálných triedach 0
  Etika podnikania 6
  Digitálna administratíva v škole 0
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
  Ing. Kristína Mihňáková Digitalizácia učebných materiálov 15 149
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Peter Nazarej Digitálna administratíva v škole 0 0
  On-line vzdelávanie a práca vo virtuálných triedach 0
  Ing. Katarína Nováková Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19 110
  AutoCad v školskej praxi 10
  Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
  Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Finančná gramotnosť 10
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Ing. Martina Nováková, PhD. SolidCAM 13 51
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Mgr. Petronela Pančáková On-line vzdelávanie a práca vo virtuálných triedach 0 0
  Digitálna administratíva v škole 0
  Ing. Jarmila Pavelková Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35 35
  Ing. Eva Pavlíková Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov v školskom prostredí 0 0
  Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca 0
  Na hodinách netradične 0
  Ján Pošivák Digitálna administratíva v škole 0 0
  On-line vzdelávanie a práca vo virtuálných triedach 0
  Ing. Peter Prihoda Využitie e-learningu vo vyučovaní 17 64
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  Mgr. Adriana Puchalová Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 0 0
  Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 0
  inovatívne prvky v karierovej výchove a poradenstve v školách 0
  Bc.Magdaléna Rakociová Informačná bezpečnosť v škole 8 69
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Mgr. Lýdia Repeľová Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35 96
  Výchovný poradca 47
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Mgr. Valentín Ribovič On-line vzdelávanie a práca vo virtuálných triedach 0 0
  Digitálna administratíva v škole 0
  Mgr. Adela Sabolová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 85
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35
  Ing. Daniel Staš Digitálna administratíva v škole 0 0
  On-line vzdelávanie a práca vo virtuálných triedach 0
  Mgr. Alena Šálková Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní anglického jazyka 13 60
  Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
  Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15
  Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14
  Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
  Mgr. Bohuš Talášek Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15 48
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  PhDr. Matúš Tirpák za vykonanie rigoróznej skúšky 60 90
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
  Ing. Iveta Trnková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 60
  Kariérový poradca 35
  Mgr. Ondrej Zošš Digitálna administratíva v škole 0 15
  On-line vzdelávanie a práca vo virtuálných triedach 0
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Ing. Peter Zusko Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 68
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  PhDr. Peter Žec Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15


  © aScAgenda 2023.0.1397 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.02.2023
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje