• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Ing. Janka Galdunová Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 55
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Ing. Ľubica Brejová Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9 77
  Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Bc.Peter Oslovič AutoCad v školskej praxi 10 69
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Etika podnikania 6
  SolidCAM 13
  Praktická ekonomika 25
  Mgr. Zuzana Výbošťoková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 115
  Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Rozvoj degitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Bc.Dušan Andrejko Aktivizujúúce metódy vo výchove 24 62
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Ing. Pavol Baran Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 8
  Mgr. Jana Cmarová Koordinátor prevencie 35 68
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
  Bc.Janka Dujčáková Informačná bezpečnosť v škole 8 69
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Ľubomír Fejerčák Etika podnikania 6 6
  Mgr. Helena Fejerčáková Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 61
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Ing. Elena Ferencová Spoluautor učebnice 30 87
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  AutoCad v školskej praxi 10
  Cyril Filičko Etika podnikania 6 6
  Mgr. Martin Frištyk aktualizačné - Tvorba prezantácií v PowerPointe 7 72
  Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  aktualizačné - Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - fekvetanti 14
  aktualizačné - Tabuľ. poroc. Excel pre začiatočníkov 7
  aktualizačné - Základná oblsuha počítača 8
  aktualizačné - Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Etika podnikania 6
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Mgr. Marcela Gajdošová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 116
  Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
  Finančná gramotnosť 14
  Praktická ekonomika 25
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
  Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na SOŠ 35
  Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
  PaedDr. Štefan Glosík Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 96
  Základná obsluha počítača 8
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  za vykonanie rigoróznej skúšky 60
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Ing. Ľubomír Greš Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 39
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Ing. Jana Halagová 3D CAD SOLIDWORKS 15 78
  Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  SolidCAM 13
  PaedDr. Katarína Jedináková Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 36
  Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
  Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15
  Peter Juraško Etika podnikania 0 0
  Ing. Anton Kaňuščák Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 67
  Príprava vedúcich predmetových komisií 35
  Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Mgr. Tatiana Kažimírová špecializačné vzdelávanie s názvom výchovný poradca 47 72
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Mgr. Iveta Kočišková Rétorika v učiteľskej praxi 8 38
  Snoubordingový inštruktorský kurz 10
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove 10
  Ing. Elena Krajčírová Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6 64
  Čitateľská gramotnosť v cudzích jazykoch 8
  Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
  Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
  Rozvoj komunikačných zručnosti žiakov na hodinách anglického jazyka 14
  Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15
  Mgr. Gabriel Kriško Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 14
  Etika podnikania 6
  Mgr. Matúš Lukáč Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby interakt. foriem učebn. materiálu 15 60
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Ing. Kristína Mihňáková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 149
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Ing. Katarína Nováková Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25 110
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
  AutoCad v školskej praxi 10
  Finančná gramotnosť 10
  Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Ing. Martina Nováková, PhD. Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 51
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  SolidCAM 13
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Ing. Jarmila Pavelková Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35 35
  Ing. Peter Prihoda Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
  Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
  Bc.Magdaléna Rakociová Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 69
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Mgr. Lýdia Repeľová Výchovný poradca 47 96
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35
  Mgr. Adela Sabolová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 85
  Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  PhDr. Mária Sušková Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 68
  Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Mgr. Alena Šálková Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14 60
  Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
  Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
  Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní anglického jazyka 13
  Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15
  Mgr. Bohuš Talášek Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 72
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  PhDr. Matúš Tirpák Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 90
  za vykonanie rigoróznej skúšky 60
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
  Ing. Iveta Trnková Kariérový poradca 35 60
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Mgr. Miroslav Verčimák Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 64
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Praktická ekonomika 25
  Etika podnikania 6
  Mgr. Ondrej Zošš Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 15
  Ing. Peter Zusko Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 68
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Mgr. Peter Žec Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15


  © aScAgenda 2021.0.1237 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2020