• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Ing. Janka Galdunová Využitie e-learningu vo vyučovaní 17 126
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Príprava vedúcich predmetových komisií 0
  Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 0
  Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 0
  Ing. Ľubica Brejová Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 77
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
  Bc.Peter Oslovič SolidCAM 13 38
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  AutoCad v školskej praxi 10
  Mgr. Zuzana Výbošťoková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 115
  Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Rozvoj degitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Bc.Dušan Andrejko Informačná bezpečnosť v škole 8 62
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
  Ing. Pavol Baran Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 8
  Mgr. Jana Cmarová Koordinátor prevencie 35 68
  Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Bc.Janka Dujčáková Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 69
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Ľubomír Fejerčák Etika podnikania 6 6
  Ing. Elena Ferencová AutoCad v školskej praxi 10 87
  Spoluautor učebnice 30
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Cyril Filičko Etika podnikania 6 6
  Mgr. Martin Frištyk 3D CAD SOLIDWORKS 15 72
  Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  aktualizačné - Tvorba prezantácií v PowerPointe 7
  aktualizačné - Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  aktualizačné - Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - fekvetanti 14
  aktualizačné - Tabuľ. poroc. Excel pre začiatočníkov 7
  aktualizačné - Základná oblsuha počítača 8
  Etika podnikania 6
  Mgr. Marcela Gajdošová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 116
  Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na SOŠ 35
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
  Praktická ekonomika 25
  Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
  Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
  Finančná gramotnosť 14
  PaedDr. Štefan Glosík Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 96
  Základná obsluha počítača 8
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  za vykonanie rigoróznej skúšky 60
  Ing. Ľubomír Greš Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 39
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Ing. Jana Halagová 3D CAD SOLIDWORKS 15 78
  SolidCAM 13
  Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Mgr. Anna Chovancová Rozvoj degitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 40
  Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
  Nové interaktívne formy učebného materiálu 15
  PaedDr. Katarína Jedináková Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 57
  za vykonanie rigoróznej skúšky 30
  Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15
  Peter Juraško Etika podnikania 0 0
  Ing. Anton Kaňuščák Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 67
  Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Príprava vedúcich predmetových komisií 35
  Mgr. Iveta Kočišková Snoubordingový inštruktorský kurz 10 38
  Rétorika v učiteľskej praxi 8
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove 10
  Ing. Elena Krajčírová Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 64
  Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15
  Čitateľská gramotnosť v cudzích jazykoch 8
  Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
  Rozvoj komunikačných zručnosti žiakov na hodinách anglického jazyka 14
  Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
  Mgr. Gabriel Kriško Etika podnikania 6 49
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
  Kariérový poradca 35
  Ing. Kristína Mihňáková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 149
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Ing. Katarína Nováková 3D CAD SOLIDWORKS 15 110
  Finančná gramotnosť 10
  Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  AutoCad v školskej praxi 10
  Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
  Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Ing. Martina Nováková, PhD. SolidCAM 13 51
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Ing. Jarmila Pavelková Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35 35
  Ing. Peter Prihoda Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
  Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
  Bc.Magdaléna Rakociová Informačná bezpečnosť v škole 8 69
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Mgr. Lýdia Repeľová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 96
  Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35
  Výchovný poradca 47
  Mgr. Adela Sabolová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 85
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35
  Mgr. Alena Šálková Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6 60
  Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní anglického jazyka 13
  Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
  Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14
  Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15
  Mgr. Bohuš Talášek Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 72
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  PhDr. Matúš Tirpák za vykonanie rigoróznej skúšky 60 90
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
  Ing. Iveta Trnková Kariérový poradca 35 60
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Mgr. Ondrej Zošš Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 15
  Ing. Peter Zusko Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 68
  Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  PhDr. Peter Žec Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15


  © aScAgenda 2022.0.1358 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2022
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje