• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Ing. Janka Galdunová Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 115
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Príprava vedúcich predmetových komisií 35
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Ing. Ľubica Brejová Informačná bezpečnosť v škole 8 92
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
  Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
  Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
  Ing. Pavol Matis Kariérový poradca 35 60
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Bc.Peter Oslovič SolidCAM 13 69
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Praktická ekonomika 25
  AutoCad v školskej praxi 10
  Etika podnikania 6
  Bc.Dušan Andrejko Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15 62
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Ing. Pavol Baran Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 8
  Mgr. Eva Baranová Experimenty vo vyučovaní fyziky na strednej škole 15 69
  Finančná gramotnosť 14
  Podpora využívania IKT v predmete fyzika 0
  Tvorba didaktických testov z fyziky 15
  Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 0
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Skúšanie a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky 15
  Mgr. Jana Cmarová Koordinátor prevencie 35 68
  Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Bc.Janka Dujčáková Informačná bezpečnosť v škole 8 69
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Ing. Viera Dupejová Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10 141
  Finančná gramotnosť 14
  Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu 8
  Moderný marketing pre stredné školy 21
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Rozvoj komunikačných zručností a metodická podpora učiteľov 10
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
  Ľubomír Fejerčák Etika podnikania 6 6
  Mgr. Helena Fejerčáková Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 61
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Ing. Elena Ferencová AutoCad v školskej praxi 10 87
  Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  Spoluautor učebnice 30
  Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Cyril Filičko Etika podnikania 6 6
  Mgr. Martin Frištyk aktualizačné - Textový editor Word pre začiatočníkov 7 72
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  aktualizačné - Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - fekvetanti 14
  Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  aktualizačné - Tvorba prezantácií v PowerPointe 7
  aktualizačné - Tabuľ. poroc. Excel pre začiatočníkov 7
  aktualizačné - Základná oblsuha počítača 8
  Etika podnikania 6
  Mgr. Marcela Gajdošová Praktická ekonomika 25 116
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
  Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
  Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
  Finančná gramotnosť 14
  Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na SOŠ 35
  PaedDr. Štefan Glosík za vykonanie rigoróznej skúšky 60 96
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Základná obsluha počítača 8
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Ing. Ľubomír Greš Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 39
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Ing. Jana Halagová SolidCAM 13 78
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Mgr. Anna Chovancová Nové interaktívne formy učebného materiálu 15 40
  Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
  Rozvoj degitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Ing. Patrik Jacko, PhD. Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 53
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
  SolidCAM 13
  Peter Juraško Etika podnikania 0 0
  Ing. Anton Kaňuščák Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 67
  Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Príprava vedúcich predmetových komisií 35
  Mgr. Tatiana Kažimírová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 72
  špecializačné vzdelávanie s názvom výchovný poradca 47
  Mgr. Iveta Kočišková Snoubordingový inštruktorský kurz 10 38
  Rétorika v učiteľskej praxi 8
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove 10
  Ing. Elena Krajčírová Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6 64
  Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15
  Rozvoj komunikačných zručnosti žiakov na hodinách anglického jazyka 14
  Čitateľská gramotnosť v cudzích jazykoch 8
  Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
  Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
  Mgr. Gabriel Kriško Etika podnikania 6 14
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
  Mgr. Matúš Lukáč Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby interakt. foriem učebn. materiálu 15
  Mgr. Jozef Matisko Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 99
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdleávacích programoch 14
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Ing. Kristína Mihňáková Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19 149
  Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Ing. Katarína Nováková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 110
  Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
  AutoCad v školskej praxi 10
  Finančná gramotnosť 10
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
  Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Ing. Martina Nováková, PhD. SolidCAM 13 51
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Ing. Jarmila Pavelková Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35 35
  Ing. Peter Prihoda Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 64
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
  Bc.Magdaléna Rakociová Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 69
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Mgr. Lýdia Repeľová Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35 96
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Výchovný poradca 47
  Mgr. Adela Sabolová Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35 85
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  PhDr. Mária Sušková Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 68
  Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
  Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Mgr. Alena Šálková Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15 60
  Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
  Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14
  Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
  Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní anglického jazyka 13
  Mgr. Bohuš Talášek Informačná bezpečnosť v škole 8 72
  Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
  Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  PhDr. Matúš Tirpák Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 90
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
  za vykonanie rigoróznej skúšky 60
  Ing. Iveta Trnková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 60
  Kariérový poradca 35
  Mgr. Miroslav Verčimák Praktická ekonomika 25 64
  Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
  Etika podnikania 6
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Mgr. Ondrej Zošš Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 15
  Ing. Peter Zusko Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 68
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Mgr. Peter Žec Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15


  © aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.03.2020