• Rada školy

    • Členovia Rady školy:

                                                                             

     Predseda:      Mgr. Miroslav Verčimák                                                 

     Zástupca pedagogických zamestnancov: Mgr. Adela Sabolová                                                    

     Zástupcovia zriaďovateľa:   Ing. Andrea Turčanová

     Ing. Lenka Holubová                                                    

     PaedDr. Viera Leščáková                                                

     Zástupca zamestnávateľa: Mgr. Ondrej Šintal, MBA                                                      

     Zástupca nepedagogických zamestnancov: Ing. Marián Čabala                                                                

     Zástupcovia rodičov školy:

     Zástupca žiakov:   Ondrej Regeci

      

     ŠTATÚT RADY ŠKOLY v pdf.

     Dodatok č.1