• Prijímacie konanie

    • PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2023/24


    • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na všetky odbory vzdelávania do 20. marca 2023


     Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie.


     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať v listinnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom EduPage alebo eŠkola jednu prihlášku s najviac 2 študijnými/učebnými odbormi a s 2 talentovými odbormi na vzdelávanie.

     Prihláška v listinnej podobe sa podáva na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva (tlačivo 056 MŠVVaŠ SR) alebo si ho môžete siahnuť (Prihláška).


     Ku prihláške je potrebné doložiť:

     1.  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre odbory - strojný mechanik, murár, tesár a strechár,

     2. správu z diagnostického vyšetrenia nie staršiu ako 2 roky - len pre uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

     3. vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor - len pre uchádzača so zdravotným znevýhodnením,

     4. kópie diplomov lebo certifikátov - len pre uchádzača, ktorý v prihláške uvádza umiestnenie v súťaži alebo predmetovej olympiáde.


     Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 je 19. máj 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)


     Zákonný zástupca najneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Zákonný zástupca sa môže odvolať proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.


      

    • V prípade, že sa nebude môcť uchádzač dostaviť zo zdravotných dôvodov na prijímaciu skúšku, požiada o vykonanie prijímacej skúšky v náhradnom termíne


      

    • ŠTUDIJNÉ ODBORY - 4 ročné s maturitou a výučným listom

     Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie - ukončili úspešne 9. ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania. 

     Prijímacia skúška pozostáva z vypracovania testov z profilových predmetov -

     zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Staršie testy sú k nahliadnutiu v časti "Uchádzači  - Archív testov".

     Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v externom testovaní dosiahli úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne.

       Názov študijného odboru  Plánovaný počet prijatých žiakov
       2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 10
       2447 K mechanik hasičskej techniky                     12
       3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 8
       3349 K technik drevostavieb 12
       3693 K technik energetických zariadení budov 24

      

     UČEBNÉ ODBORY - 3 ročné s výučným listom

     Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie - ukončil úspešne 9. ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania. V učebných odboroch budú prijatí uchádzači bez prijímacej skúšky.

     Poradie prijatých uchádzačov býva zostavené na základe študijných výsledkov zo základnej školy. 

       Názov učebného odboru  Plánovaný počet prijatých žiakov
       2464 H strojný mechanik - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 8
       2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika   12
       3355 H stolár 8
       3661 H murár - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti         10
       3663 H tesár  - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 8
       3678 H inštalatér 12

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje