• Výchovné poradenstvo

     • VÝCHOVNÝ PORADCA

     •  Mgr. Lýdia Repeľová

    • KONZULTAČNÉ HODINY

     nepárny týždeň  utorok      11.30 – 13.00

     párny týždeň  pondelok     12.30 – 13.30

     V prípade potreby kedykoľvek, na základe vopred dohodnutého termínu.

      

     Kedy vyhľadať výchovného poradcu?

     • ak sa potrebuješ poradiť, zdôveriť, vyrozprávať
     • ak máš problémy so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi ....
     • ak ti niekto ubližuje, týra ťa, šikanuje a nevieš sa brániť ,
     • ak potrebuješ poradiť ako sa učiť,
     • ak potrebuješ poradiť v profesijnej orientácii.

      

     PRACOVNÁ NÁPLŇ VÝCHOVNÉHO PORADCU

     Úlohy výchovného poradcu

     Výchovný poradca vykonáva činnosť prieskumnú, identifikačnú, vyhodnocovaciu, diagnostickú, depistážnu, konzultačnú, metodickú, informačnú, osvetovo-preventívnu, koncepčno-plánovaciu, organizačnú a administratívnu.

      

     Výchovný poradca plní úlohy výchovného poradenstva spravidla v spolupráci s triednymi učiteľmi:

     • monitoruje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti
      informuje a pomáha žiakom, rodičom, (zákonným zástupcom) pri voľbe štúdia, povolania a     pracovného zaradenia
     • triednym učiteľom poskytuje pomoc pri práci so žiakmi intelektovo-nadanými a talentovanými, sociálne znevýhodnenými, žiakmi so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi nastupujúcimi do prvého ročník strednej školy
     • spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní sociálneho poradenstva
      zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít pre žiakov
      poskytuje konzultačnú a informačnú pomoc žiakom
     • koordinuje výchovný proces školy
     • spolupracuje s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi a koordinátorom prevencie,
     • na pedagogických radách informuje o výchovno-poradenských aktivitách a o opatreniach potrebných pre riešenie problémov,
     • využíva informačno-komunikačné technológie pri práci s profesijnými informáciami
      aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach pre výchovných poradcov


     Úlohy smerom k žiakom

     • vyvíja úsilie aby žiaci na základe objektívneho poznania seba samého mali možnosť získať kvalitné informácie a na základe nich zosúlaďovať svoje ambície so spoločenskými potrebami
     • v spolupráci s triednymi učiteľmi monitorovať zmeny v správaní žiakov
      monitorovať spôsob adaptácie žiakov prvého ročníka a prípadné problémy riešiť v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi a rodičmi
     • osobitnú pozornosť venovať nadaným a talentovaným žiakom a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia
     • zabezpečovať žiakom výchovu v oblasti diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
     • venovať pozornosť výchove k ľudským právam v triedach a v škole so zámerom podporiť hodnotu človeka
     • podávať žiakom maturitných ročníkov aktuálne informácie s prehľadom možnosti štúdia na vysokých školách, nadstavbového a pomaturitného štúdia
     • poskytovať metodickú pomoc žiakom pri vyplňovaní prihlášok na vysokú školu

      

     Úlohy smerom k triednym učiteľom a ďalším pedagogickým zamestnancom

     • poskytovať poradenstvo konfliktných alebo iných mimoriadnych situácii v triedach, zabezpečovať spoluprácu CPPPaP a policajným zborom
     • poskytovať pomoc pri príprave výchovných besied so žiakmi
     • priebežne evidovať neúčasť žiakov na vyučovaní a spolupracovať s triednymi učiteľmi

      

     Úlohy smerom k rodičom

     • sprostredkovávať pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné služby na požiadanie rodičov,
     • informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a o možnostiach pomoci ohrozeným deťom.

      

     Každý z nás má svoj vlastný život plný príbehov, zážitkov, ľudí ale aj problémov. Niektoré problémy vieme vyriešiť sami, s inými nám pomáha naše okolie -  rodina a priatelia, ale vyskytnú sa aj také, s ktorými  sa nechceme zdôveriť ani im...

      

     TELEFONICKÉ LINKY POMOCI

     LINKA

     TELEFÓNNE  ČÍSLO

     LINKY  DÔVERY  PRE  DETI

     Detská linka záchrany

     0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343

     Linka detskej istoty, LDI - UNICEF

     0800 116 111– NON STOP

     www.unicef.sk

     Linka detskej dôvery

     0800 117 878

     Linka detskej dôvery - LIENKA

     0800 112 878

     Linka detskej pomoci

     0800 100 444

     Linka dôvery Košice

     055/ 622 2323, 055/ 644 1155

     Linka dôvery Prešov

     051/ 7731 000

     (po: 7,oo-15,3o hod.,  ut-št: 7,oo-15,oo hod., pi: 7,oo-14,3o)

     PSYCHOLOGICKÉ  PORADNE

     Linka dôvery nezábudka

     0850 11 10 22

     Linka nádeje

     055/ 644 11 55

     LINKY  POMOCI  PROTI  NÁSILIU

     Linka pomoci obetiam násilia

     0850 111 321

     Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti

     116 000

     Pomoc ohrozeným deťom

     02/ 62 24 78 77

     LINKY  PODĽA  OCHORENÍ

     AIDS

     Národné referenčné laboratórium pre AIDS

     02/ 54 77 41 44

     Linka dôvery a prevencie AIDS

     02/ 59 36 91 74, 02/ 54 78 92 49

     Linka pomoci AIDS

     02/ 44 45 47 21, 02/ 43 42 02 83, 048/ 41 542 26

     Linka pomoci AIDS

     02/ 44 45 47 21, 02/ 43 42 02 83, 048/ 41 542 26

     OBEZITA

     Liga proti obezite

     0850 111 919

     Infolinka Reduktip

     0905 855 666 - pon.- pia. od 13.00 - 18.00 hod.

     Informačná linka o obezite a nádvahe

     0905/ 392 830, pon. a str. od 10,00 – 20,00 hod.

     Informačná linka pre liečbu obezity

     0907 90 90 91, iba košický región

     NESPAVOSŤ

     Infolinka pre problémy spánku a nespavosti

     0905/ 772 665, 0903/ 772 665, v čase od 16,00 - 24,00 hod.

     ZÁVISLOSŤ

     Linka pomoci fajčiarom

     0850 111 682

     Linka dôvery toxikomanov

     02/ 54 77 63 79 NON STOP,

      www.cpldz.sk, cpldz@datagain.sk

     Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog

     02/ 53 41 74 64

     Linka dôvery pre drogovo závislých

     02 / 62 24 68 36

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje