• Výchovné poradenstvo

    • Mgr. Lýdia REPEĽOVÁ, výchovná poradkyňa SOŠt 
     e-mail:  lydia.repelova@sost-po.sk

     KABINET č. 13a

     KONZULTAČNÉ HODINY:

     Utorok 11.30 h - 13.10 h

     Počas celého školského roka ponúka výchovna poradkyňa školy konzultácie s:

     • triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch 
     • rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním 
     • žiakmi so ŠVP a vyučujúcimi týchto žiakov 
     • žiakmi, ktorí dosahujú veľmi dobré výchovno – vyučovacie výsledky a žiakov ktorí sú talentovaní. 

     Činnosti výchovnej poradkyne:

     • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
     • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
     • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom. Sprostredkovanie previazanosti školy s výchovnými poradcami základných škôl Prešovského kraja pri nábore žiakov základných škôl na stredné školy. 

      Úlohy výchovného poradcu vyplývajúce z hlavných úloh školy: 
       
     • odborný rast, vzdelávanie a sebavzdelávanie, účasť na seminároch a kurzoch výchovno – poradenskou problematikou,
     • vedenie dokumentácie (evidencia problémových a nadaných žiakov, denník výchovného poradcu, poradenský záznam o žiakovi, záznamový list o problémoch žiaka, priebežný záznam o hromadných aktivitách, prehľady o individuálnom a hromadnom poradenstve v spolupráci s triednymi učiteľmi),
     • oboznámenie študentov a rodičov prvého ročníka s formou a organizáciou práce výchovného poradcu a adaptácií sa žiakov na strednú školu,
     • pravidelné monitorovanie žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami (vývinové poruchy učenia a vývinové poruchy správania),
     • pravidelné monitorovanie talentovaných a nadaných žiakov, poskytovanie individuálnych konzultácií študentom a rodičom študentov pri výskyte problémov vo vzdelávacom a výchovnom procese. V závažnejších prípadoch úzko spolupracovať s CPPP,
     • spolupráca s koordinátorom proti drogovej prevencie a centrami výchovnej a psychologickej prevencie pri ochrane študentov pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi,
     • vykonávanie poradenskej činnosti súvisiacej so štúdiom na vysokých školách poskytovanie aktualít z oblasti výchovného poradenstva na nástenke VP a web stránke školy,
     • venovanie pozornosti hodnotovej orientácií mladých ľudí, úzko súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v spoločnosti. 

      

     Informačná brožúra Človeče nestrať sa!

     Užitočné linky pre hľadanie VŠ

     Elektronická prihláška

     https://prihlaskavs.sk/sk/

     Prihláška na VŠ /.doc/

     Katalóg VŠ www.univerzita.net
     www.portalvs.sk

     Vzor prihlášky na VŠ (.pdf)

     Ďalšie užitočné stránky

     Duálne vzdelávanie: http://www.potrebyovp.sk/

     Stužková na www.stuzkova.eu

     https://www.kampostrednej.sk/

     https://www.kamnavysoku.sk/
     http://www.istp.sk/
     http://www.letswork.sk/
     http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/100
     http://www.povolania.eu
     http://www.uips.sk/vysoke-skolstvo/prihlaska-na-vysokoskolske-studium