• GDPR

    • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov, IČO: 00893251

     kontaktné údaje: tel. +421 51 77 14 560, mail: skola@sost-po.sk

     ______________________________________________________________________

     ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

      

     ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

     v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SRč. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

      

     Účelmi spracúvania osobných údajovsúdôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch.Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

      

     Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

     1. Právo na prístup k osobným údajom– ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s onlineslužbami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
     2. Právo na opravunesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
     3. Právo na výmaz– „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
     4. Právo na obmedzenie spracúvaniaje možné uplatniť, akako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
     5. Právo na prenosnosť osobných údajovje právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesťk ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade,ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
     6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máteako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

      

     Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vašezáujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

      

     Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

      

     UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

      

     V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu skola@sost-po.sk alebo číslo +421 51 77 14 560

     alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu Mgr. Mária Petáková resp. Ing. Martin Prihoda

      

      

     Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

      

     Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

     1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov

     Názov informačného systému

     Personálna a mzdová agenda zamestnancov

     Právny základ

     Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,  zákon NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.595/2003Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                  č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa  a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, z. NRSR č.462/2003Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008
     Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon NR SRč. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR
     č. 317/2009Z. z. o pedagogických zamestnancoch
     a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z.
     o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR
     č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.
     o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov. Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, zákon č. 355/2007 Z. z.
     o ochrane, podporea rozvoji verejného zdravia a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy, zákon č. 204/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z. z.
     o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 470/2011Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon
     č. 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
     a  o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa  zákon
     č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviaa o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení  tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

     Kategórie príjemcov

     Sprostredkovateľ – technik BOZP, sprostredkovateľ
     na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnejslužby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Odborový zväz PŠaV na Slovensku, Zdravotné poisťovne,doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     • Ľahké úrazy – 5 rokov,
     • Ťažké úrazy – 5 rokov,
     • Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví – 5 rokov,
     • Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov – 5 rokov,
     • Dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP – 5 rokov,
     • Osobný spis zamestnanca – 70 rokov od narodenia,
     • Dovolenky – 3 roky,
     • Dochádzka, evidencia pracovného času – 3 roky,
     • Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede – 5 rokov,
     • Dokumentácia k výberovému konaniu – 5 rokov,
     • Mzdové listy – 70 rokov od narodenia,
     • Starostlivosť o zamestnanca (životné jubileá, rekreácie,...) – 5 rokov,
     • Dohody (o vykonaní práce, o brigádnickej činnosti) – 70 rokov od narodenia,
     • Ďalšie vzdelávanie zamestnancov (plán, záznamy) – 5 rokov,
     • Hmotná núdza – 10 rokov.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     2 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk
     s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

     Názov informačného systému

     Ekonomicko-účtovný

     Právny základ

     Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
     Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z.o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniachz príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonč. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonč. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     • Podklady pre zostavenie miezd – 5 rokov,
     • Výplatné listiny – 10 rokov,
     • Prihlásenia (odhlásenia) do zdravotnej a sociálnej poisťovne – 10 rokov,
     • Daňové výkazy – 10 rokov,
     • Zmluvy – 10 rokov,
     • Účtovné doklady (faktúry, platobné poukazy, interné doklady bankové doklady, pokladničné doklady) – 10 rokov.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     3 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
     ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadostio prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.

     Názov informačného systému

     IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

     Právny základ

     Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

     Kategórie príjemcov

     Nie sú.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     • Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede – 5 rokov,
     • Dokumentácia k výberovému konaniu – 5 rokov.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     4 EVIDENCIA ŽIAKOV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch strednej odbornej školy, ktorá pripravuje žiakov

     v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej odbornej školy sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností
     v národnom hospodárstve, zdravotníctve, verejnej správe, kultúre, umení a v ostatných oblastiach a môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium. Stredná odborná škola zabezpečuje žiakom teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie.

     Názov informačného systému

     Evidencia žiakov strednej odbornej školy

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch
     a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
     v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

     Kategórie príjemcov

     Sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
     na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
     a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva, zriaďovateľ, iné oprávnené subjekty verejnej moci/správy na základe osobitného predpisu.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     • Triedna kniha – 10 rokov
     • Triedny výkaz – 60 rokov od narodenia,
     • Katalógový list žiaka – 60 rokov od narodenia,
     • Osobný spis žiaka – 10 rokov,
     • Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – 5 rokov po ukončení štúdia,
     • Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia – 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
     • Písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu – 5 rokov po ukončení štúdia,
     • Individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka – 5 rokov po ukončení štúdia,
     • Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie) – 5 rokov,
     • Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutia) – 5 rokov,
     • Trestné činy žiakov, škody spôsobené žiakmi – 10 rokov,
     • Štúdium žiaka v zahraničí – 5 rokov po ukončení štúdia,
     • Zahraniční študenti – 5 rokov,
     • Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán – 5 rokov,
     • Vylúčenie zo štúdia – 10 rokov,
     • Písomné práce žiakov – 3 roky,
     • Záujmové útvary, krúžky – 5 rokov,
     • Zaradenie podľa odborných činností – 5 rokov,
     • Štipendiá – 10 rokov,
     • Maturitné skúšky:
     • Organizácia – 5 rokov,
     • Písomné práce – 5 rokov,
     • Praktické maturitné skúšky – 5 rokov,
     • Monitoring – 5 rokov,
     • Prestupy žiakov – 5 rokov.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     5 EVIDENCIA ŽIAKOV ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Školský internát zabezpečuje žiakom základných
     a stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie
     a stravovanie. Školský internát svojím výchovným programom školského zariadenia nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou žiaka. Vytvára podmienky
     pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít.

     Názov informačného systému

     IS Evidencia žiakov školského internátu

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 236/2009 Z. z.
     o školskom internáte, zákonom o rodine, zákonom NR SR
     č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

     Kategórie príjemcov

     Zriaďovateľ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, orgány verejnej správy a iné osoby, v rámci poskytovania súčinnosti a iné oprávnené osoby.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     • Denník výchovných skupín – 10 rokov,
     • Ročný program DM  - 5 rokov,
     • Mesačné programy VVČ skupín – 5 rokov,
     • Domová kniha – 5 rokov,
     • Harmonogram služieb pre vychovávateľov DM – 5 rokov,
     • Dovolenky chovancov – 3 roky,
     • Priestupky chovancov – 5 rokov. 

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     6 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je propagácia prevádzkovateľa, zverejňovanie informácií o organizovaných podujatiach, aktivitách prevádzkovateľa so zámerom budovať jeho dobré meno.

     Názov informačného systému

     IS Propagácia prevádzkovateľa

     Právny základ

     Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

     Kategórie príjemcov

     Nie sú.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na archiváciu os. údajov

     Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku škole – 5 rokov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     7 ŠKOLSKÝ ČASOPIS

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (vykonávanie súboru operácií s osobnými údajmi ako – získavanie, vyhotovovanie zhromažďovanie, šírenie, kombinovanie, uchovávanie, zhrávanie na dátové nosiče osobných údajov a zverejňovanie, sprístupňovanie a poskytovanie tretím stranám)pre účel informovania verejnosti o prevádzkovateľovi, jeho aktivitách a činnostiach prostredníctvom prezentácie rozličných informácií (obsahujúcich aj osobné údaje) v časopise Strednej odbornej školy technickej, Volgogradská 1, Prešov, ktorého cieľom je budovať dobré meno tohto prevádzkovateľa

     Názov informačného systému

     Školský časopis

     Právny základ

     Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

     Kategórie príjemcov

     Verejnosť.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na archiváciu os. údajov

     Časopisy vydané školou alebo školským zariadením – 5 rokov 1 výtlačok

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     8 STRAVOVANIE (JEDÁLEŇ)

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Spracúvanie osobných údajov stravníkov. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov
     pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžuv školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

     Názov informačného systému

     Stravovanie (jedáleň)

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Evidencie – 5 rokov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     9 KNIŽNICA

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Školská knižnica je súčasťou školy a slúži na informačné
     a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu.

     V zmysle § 15 Zákona o knižniciach:

     a) Poskytovanie knižnično-informačných služiebje záväzkovým právnym vzťahom.

     b) Základné knižnično-informačné služby sú výpožičky knižničných dokumentov v knižnici a výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnicea ústne faktografické a bibliografické informácie.   Základné knižnično-informačné služby sa poskytujú bezplatne.

     c) Špeciálne knižnično-informačné služby sú najmä písomné bibliografické informácie, rešerše,  medziknižničné výpožičné služby, medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, prístup k vonkajším  informačným zdrojom, prehľadové štúdie, poskytovanie kópií knižničných dokumentov,12) preklady knižničných dokumentov a vydávanie publikácií. Špeciálne knižnično - informačné služby sa môžu poskytovať za primeranú úhradu.

     d)Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v knižničnom a výpožičnom poriadku.  

      

     Školská knižnica najmä:

     a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,

     b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy,

     c) pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, podporuje celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie žiakov, učiteľov a odborných zamestnancov,

     d) pripravuje pomôcky a programy na informačnú výchovu vo vyučovaní jednotlivých predmetov

     a koordinuje informačnú výchovu vo vyučovaní,

     e) poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov.

      

      

     Knižnica v zmysle Čl. 3 Smernice MŠ SR č. 8/2006 Z. z.
     v rámci zabezpečovania ďalších úloh:

     a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,

     b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom
     a zamestnancom,

     c) vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov, pomocnú odbornú evidenciu periodík,

     d) vedie evidenciu používateľov knižnice v súlade

     s osobitným predpisom a evidenciu výpožičiek,

     e) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry žiakov,

     f) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov

     na vyučovanie,

     g) koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu, ktorá predstavuje proces nadobúdania vedomostí, schopností a návykov zameraných

     na využívanie informácií v celoživotnom vzdelávaní,

     h) pripravuje učebné pomôcky a programy

     pre informačnú výchovu v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov,

     i) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými

     a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,

     j) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít,

     k) vypracúva koncepčný zámer rozvoja knižnice.

     Názov informačného systému

     IS Knižnica

     Právny základ

     Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje výslovný súhlas dotknutej osoby so spracúvanímjej osobných údajov v rámci informačného systému Knižničný, v súlade s §11 zákona NR SRč.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov
     v znení. Súčasťou školy, v zmysle § 10 zákona NR SR
     č. 183/2000 o knižniciach o knižniciach,o doplnení zákona Slovenskej národnej radyč. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivostia o zmene a doplnení zákona
     č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej ktorá utvára knižničný fond využívanýna prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy.

     Kategórie príjemcov

     Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Výpožičné lístky - 1 rok

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     10 ZMLUVNÉ VZŤAHY – PRENÁJOM PRIESTOROV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy jepríprava a vedeniezmluvných vzťahov v oblasti prenájmu nehnuteľného majetku – učební, spoločenskej sály - prevádzkovateľa fyzickým osobám.

     Názov informačného systému

     Zmluvné vzťahy – prenájom priestorov

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a  súvisiacimi právnymi predpismi

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Nájomné zmluvy – 10 rokov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

          

      

      

     11 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

     Názov informačného systému

     IS Verejné obstarávanie

     Právny základ

     Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

     Kategórie príjemcov

     Nie sú.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     • Nadlimitné – 10 rokov,
     • Podlimitné – 5 rokov.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     12 EVIDENCIA NÁVŠTEV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Základným účelom je identifikácia fyzickej osobypri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa
     v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z.
     o ochrane osobných údajov a o zmene

     a doplnení niektorých zákonov

     Názov informačného systému

     IS Evidencia návštev

     Právny základ

     Zákon NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov

     Kategórie príjemcov

     Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Kniha návštev – 1 rok

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     13 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia.

     Názov informačného systému

     IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti

     Právny základ

     Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     30 dní

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

      

     14 ELEKTORNICKÝ VRÁTNIK

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov pred vstupom
     do objektu prevádzkovateľa z dôvodu ochrany majetku
     a zdravia.

     Názov informačného systému

     IS Elektronický vrátnik

     Právny základ

     Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     30 dní

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     15 ODBORNÁ PRAX

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.

     Názov informačného systému

     IS Odborná prax

     Právny základ

     Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákono vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Dochádzka, evidencia pracovného času – 3 roky

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

      

     16 ŠTIPENDIÁ

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Hlavným účelom spracúvania osobných údajov
     v predmetnom informačnom systéme Štipendiá
     je spracúvanie osobných údajov žiadateľov o priznanie stredoškolského štipendia a ich zákonných zástupcov.

     Názov informačného systému

     IS Štipendiá

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené §149 školského zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR  601/2003  Z. z. o životnom minimea o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonomNR SR 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmenea doplnení zákona
     č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom NR SR 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výslovným súhlasom dotknutej osoby
     so spracúvaním jej osobných údajovv rámci informačného systému Štipendiá, v súladeso zákonom NR SR
     č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov.

     Kategórie príjemcov

     Centrum vedecko-technických informácií SR, Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Štipendiá – 10 rokov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     17 PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.

     Názov informačného systému

     IS Projekty zo štrukturálnych fondov

      

     Právny základ

     Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.

     Kategórie príjemcov

     Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Projekty – 10 rokov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

      

     18 MOBILITY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je organizácia, zabezpečenie a vedenie evidencie o mobilite účastníka mobility - žiaka školy.

     Názov informačného systému

     IS Mobility

     Právny základ

     Nariadenie (EC) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. Decembra 2000 o ochrane jednotlivcov, dohoda o partnerstve škôl. Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+

     Kategórie príjemcov

     • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania,
     • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+
      pre vzdelávanie a odbornú prípravu,
     • partnerské školy,
     • Národná agentúra, Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodu/korupcii OLAF),
     • Európsky dvor audítorov,
     • iné zákonom oprávnené subjekty.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     • Štúdium žiaka v zahraničí – 5 rokov po ukončení štúdia,
     • Zahraniční študenti – 5 rokov.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     19 ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     V rámci predmetného informačného systému dochádza
     k spracovaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú účastníkmi súťaží organizovaných prevádzkovateľom
     za účelom vedenia ich evidencie.

     Názov informačného systému

     IS Účastníci súťaží

     Právny základ

     Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

     Kategórie príjemcov

     • médiá,
     • iné oprávnené subjekty podľa § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Súťaže (výsledky, programovo-organizačné zabezpečenie) – 5 rokov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     20 SŤAŽNOSTI

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

     Názov informačného systému

     IS Sťažnosti

      

      

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
     o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Sťažnosti – 10 rokov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     21 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

     Názov informačného systému

     IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z.z.              o slobodnom prístupe k informáciám

     Právny základ

     Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

     Kategórie príjemcov

     žiadatelia, orgány verejnej moci

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám – 5 rokov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     22 SPRÁVA REGISTRATÚRY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

     Názov informačného systému

     IS Správa registratúry

     Právny základ

     Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

     Kategórie príjemcov

     orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Bežná korešpondencia – 3 roky

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     23 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE
     A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR
     č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich
     s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov

     Názov informačného systému

     IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z.                         o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Právny základ

     Zákon NR SR č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Kategórie príjemcov

     orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Podnety – 10 rokov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     24 RADA ŠKOLY

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.

     Názov informačného systému

     IS Rada školy

     Právny základ

     Právnym základom spracúvania osobných údajov v predmetnom IS je súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

     Kategórie príjemcov

     Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Rada školy – 10 rokov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     25 EVIDENCIA SZČO

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

     Názov informačného systému 

     Evidencia SZČO

     Právny základ

     Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  súvisiacimi právnymi predpismi.

     Kategórie príjemcov

     orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     26 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

     Názov informačného systému 

     Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

     Právny základ

     § 78 od. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Kategórie príjemcov

     Nie sú

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa

     27 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

     Účel spracúvania osobných údajov

      

     Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

     Názov informačného systému 

     IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

     Právny základ

     Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

     Kategórie príjemcov

     • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

     Cezhraničný prenos os. údajov

     Neuskutočňuje sa

     Lehoty na vymazanie os. údajov

     1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     Neuskutočňuje sa