• Žiaci so špecifickými potrebami

    • INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

     Do kategórie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami patria: 

     • žiaci so zdravotným znevýhodnením (napr. dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia,  narušená komunikačná schopnosť, porucha aktivity a  pozornosti.....),
     • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,
     • žiaci s nadaním.

      

     Ako postupovať, ak chcem študovať na SOŠt? 

     1. Zvážim svoje  predpoklady pre vybraný učebný odbor/študijný odbor.

     2. V dostatočnom časovom predstihu získam kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia.

     3. Zákonný zástupca osobne kontaktujte školu a konzultujte svoje potreby a očakávanú podporu.

      

     Čo potrebuje uchádzač pre potreby školskej integrácie?

     • písomnú žiadosť o vzdelávanie formou školskej integrácie najneskôr  do 2.9. príslušného školského roka,
     • písomné vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP),
     • aktuálne správy z  psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia .

      

     Žiadosť o školskú integráciu bez priložených platných správ a odporúčania poradenského zariadenia nie je akceptovateľná.

     Žiaci, ktorí už na ZŠ boli integrovaní a chcú pokračovať v školskej integrácii na SOŠt

      

     Na zápis prineste celú dokumentáciu k školskej integrácii:

     • formulár „NÁVRH NA PRIJATIE ŽIAKA...“ so všetkými prílohami) zo ZŠ, ktorú žiak navštevoval,
     • Žiadosť o vzdelávanie formou školskej integrácie.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje