• Žiaci so špecifickými potrebami

     • Kritéria prijímacieho konania žiakov so ŠVVP


      V zmysle § 65 ods. 2 školského zákona sa forma prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným
      znevýhodnením určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.

      Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude mať úpravu prijímacej skúšky
      len na základe vyplneného bodu 10 (Kód vzdelávania uchádzača so ŠVVP) v prihláške na
      strednú školu.

      Úprava prijímacej skúšky bude v rozsahu:
      a) Žiak s vývinovými poruchami učenia – predĺženie času prijímacej skúšky o 25%
      b) Žiak s poruchou aktivity a pozornosti - predĺženie času prijímacej skúšky o 25%
      c) Žiak chorý, zdravotne oslabený – predĺženie času prijímacej skúšky o 25%
      d) Žiak s poruchou správania - predĺženie času prijímacej skúšky o 25%
      e) Žiak so zdravotným postihnutím – predĺženie času prijímacej skúšky o 25% + ďalšie
      úpravy budú posudzované individuálne a len na základe aktuálnych správ z vyšetrení
      (lekárske, špeciálno-pedagogické, psychologické), ktoré je zákonný zástupca žiaka
      povinný priložiť k prihláške na strednú školu.

       

      Odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      aby sa pred podaním prihlášky na vybraný učebný odbor alebo študijný odbor informoval
      o danom odbore a preštudoval si charakteristiku školského vzdelávacieho programu
      vybraného odboru, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke školy.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje