• Overovanie dokladov

    • DOKLADY

    • Úspešným absolventom štúdia sa vydáva po skončení štúdia v:

     • ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH - vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, dodatok k maturitnému vysvedčeniu
     • UČEBNÝCH ODBOROCH - vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list
     • 2 - ROČNÝCH ODBOROCH - vysvedčenie o záverečnej skúške
      
     V prípade vystavenia duplikátu je potrebné podať  žiadosť o vystavenie dokladu na sekretariáte školy osobne, poštou na adresu školy alebo elektronicky na adresu sekretariat@sost-po.sk. Duplikát bude vystavený do 30 dní od doručenia žiadosti. Vystavený duplikát  je možné odovzdať len do vlastných rúk, resp. na základe notárom overeného splnomocnenia. Overené doklady nezasielame poštou. Duplikáty sa vystavujú bez poplatku.
     Žiadosť o vystavenie je možné stiahnuť v odkaze na konci textu.
      

     POTVRDENIA

     Potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ukončení štúdia, resp. iné potvrdenie sa vydáva žiadateľom, zákonným zástupcom na sekretariáte školy. Žiaci si vybavujú príslušné potvrdenie prostredníctvom triedneho učiteľa.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje