• Poradné orgány školy

   • KARIÉROVÉ POZÍCIE - predmetové komisie a metodické združenia

     ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA           
     Ing. HALAGOVÁ Jana  vedúca PK združených predmetov
     Mgr. KOŠÚT Jozef  vedúci PK všeobecnovzdelávacích predmetov
     Ing. NOVÁKOVÁ Katarína  vedúca PK stavebných predmetov
     Mgr. REPEĽOVÁ Lýdia  výchovný poradca, vedúca PK jazykov
     ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA  
     Mgr. PANČÁKOVÁ Petronela  vedúca MZ pre odbory TD, ODNV, murár, tesár, stolár, SV
     KESSLER Jaroslav  vedúci MZ pre odbory TEZB, MHT, MČRS, SM, elektromechanik ST, inštalatér

     

    KOORDINÁTORI

     ÚSEK TV  
     Mgr. GAJDOŠOVÁ Marcela  koordinátor finančnej gramotnosti, podnikateľských zručností, zástup. ZRPŠ
     Mgr. KOŠÚT Jozef     koordinátor pre oblasť – SÚŤAŽE
     Ing. NOVÁKOVÁ  Martina, PhD.                       koordinátor ERASMUS+
     Ing. PAVLÍKOVÁ Eva  koordinátor bezpečnosti a prevencie
     Ing. PRIHODA Peter  koordinátor environmentálnej výchovy
     Mgr. REPEĽOVÁ Lýdia  výchovný poradca, koordinátor čitateľskej gramotnosti
     Mgr. SEKERÁKOVÁ Ivana  koordinátor  ľudských práv
     Mgr. ŠÁLKOVÁ Alena  koordinátor Žiackej školskej rady
     Ing. ZUSKO Peter  koordinátor  zdravého životného štýlu
     ÚSEK VMM  
     Ing. BREJOVÁ Ľubica  koordinátor mediálnej výchovy
     Bc. ANDREJKO Dušan  koordinátor pre športové aktivity na ŠI
     PhDr. TIRPÁK Matúš  koordinátor školskej knižnice
     ÚSEK RIADITEĽA  
     Ing. PRIHODA Martin  koordinátor pre digitálne technológie

     

     

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje