• Poradné orgány školy

   • ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA

              KARIÉROVÉ POZÍCIE

    Ing. HALAGOVÁ Jana

    vedúca PK združených predmetov

    Mgr. KOŠÚT Jozef

    vedúci PK všeobecnovzdelávacích predmetov

    Ing. NOVÁKOVÁ  Katarína

    vedúca PK stavebných predmetov

    Mgr. REPEĽOVÁ Lýdia

    výchovný poradca, vedúca PK jazykov

    ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

     

    Mgr. PANČÁKOVÁ Petronela

    vedúca MZ pre odbory TD,OD a NV, murár, tesár, stolár, SV

    PaedDr. Volanský Daniel

    vedúci MZ pre odbory TEZB, MHT,MČRS, SM,

    elektromechanik – silno. technika, inštalatér

     

     

    ÚSEK TV

                    KOORDINÁTORI

    Mgr. GAJDOŠOVÁ Marcela

    koordinátor finančnej gramotnosti, podnikateľských zručností, zástup. ZRPŠ

    Mgr. KOŠÚT Jozef

    koordinátor pre oblasť – SÚŤAŽE

    Ing. NOVÁKOVÁ  Martina, PhD.

    koordinátor ERASMUS+

    Ing. PAVLÍKOVÁ Eva

    koordinátor environmentálnej výchovy

    Mgr. REPEĽOVÁ Lýdia

    výchovný poradca, koordinátor čitateľskej gramotnosti

    Mgr. SEKERÁKOVÁ Ivana

    koordinátor  ľudských práv, koordinátor bezpečnosti a prevencie

    Mgr. ŠÁLKOVÁ Alena

    koordinátor Žiackej školskej rady

    Ing. ZUSKO Peter

    koordinátor  zdravého životného štýlu

     ÚSEK VMM

     

    Ing. BREJOVÁ Ľubica

    koordinátor mediálnej výchovy

    Bc. ANDREJKO Dušan

    koordinátor pre športové aktivity na ŠI

    PhDr. TIRPÁK Matúš

    koordinátor školskej knižnice

    ÚSEK RIADITEĽA

     

    Ing. PRIHODA Martin

    koordinátor pre digitálne technológie