• Poradné orgány školy

   • Názov MZ a PK

    Vedúci

    Zastúpenie predmetov

    PK jazykov

    Mgr. Repeľová Lýdia

    slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky

    PK všeobecnovzdelávacích predmetov

    Mgr. Košút Jozef

    občianska náuka, dejepis, matematika, informatika, náboženská a etická výchova, telesná a športová výchova

    PK stavebných predmetov

    Ing. Nováková Katarína

    odborné stavebné a drevárske predmety

    PK združených predmetov

    Ing. Halagová Jana

    odborné strojárske, elektrotechnické, ekonomické predmety

    MZ pre stavebné a drevárske odbory

    Mgr. Pančáková Petronela

    technik drevostavieb, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, stolár, murár, tesár, strechár

    MZ pre strojárske a elektrotechnické odbory

    Ing. Jacko Patrik, PhD.

    mechanik hasičskej techniky, strojný mechanik, mechanik číslicovo riadených strojov, technik energetických zariadení budov, inštalatér, elektromechanik -silnoprúdová technika