• Maturita - základné informácie

    • MATURITA 2023   

     Všeobecné pokyny a ďalšie informácie - VSEOBECNE_POKYNY_ziaci.docx

     MATURITA 2023 - Základné informácie

      

     Žiak školy koná maturitnú skúšku z týchto predmetov:

     a) slovenský jazyk a literatúra

     b) cudzí jazyk

     c) teroretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

     d) praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

      

      

     Externá časť (EČ) maturitnej skúšky a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk sa vykonáva po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia.

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z vyššie uvedených predmetov, (okrem praktickej časti odbornej zložky MS) sa vykonáva po ukončení príslušného ročníka štúdia.

      

     TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2023

      

     Riadny termín EČ a PFIČ MS 2023        

      

     14. marec 2023 (utorok)  – slovenský jazyk a literatúra

     15. marec 2023 (streda)  – anglický jazyk, ruský jazyk

     16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

      

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS

     sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

      

     Opravný termín EČ a PFIČ MS  určí MŠVVaŠ SR, predbežne  sa uskutoční 5. až 10. septembra 2023.

      

      

     CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - SJL

       Organizačné pokyny pre žiakov    9:10 - 9:30 hod.
       Administrácia EČ MS    9:30 - 11:25 hod.
       Prestávka  11:25 - 12:20 hod.
       Organizačné pokyny pre písomnú časť MS, výber témy  12:20 - 13:00 hod.
       Administrácia písomnej časti  13:00 - 15:45 hod.

     Maturitná skúška (MS) z slovenského jazyka a literatúry má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

     • externú časť (EČ) – test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou s časom na vyriešenie 100 minút,
     • písomnú formu internej časti (PFIČ) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4.

      

     ANGLICKÝ JAZYK - AJB1, RUSKÝ JAZYK - RJB1

     Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

       Organizačné pokyny pre žiakov    9:10 - 9:30 hod.
       Administrácia EČ MS - úroveň B1    9:30 - 11:25 hod.
       Prestávka  11:25 - 12:30 hod.
       Organizačné pokyny pre písomnú časť MS                      12:30 - 13:00 hod.
       Administrácia písomnej časti  13:00 - 14:15 hod.

       

     MS z anglického, ruského jazyka má okrem ÚFIČ aj:

     • externú časť – 100 - minútový test na úrovni B1, obsahujúci 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou,
     • písomnú formu internej časti – 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na jej vypracovanie je 60 minút (úrovne B1, B2) požadovaný rozsah práce je 160 – 180 slov pre jazykovú úroveň B1.

      

      

     INFORMÁCIE O OPRAVNEJ SKÚŠKE EČ MS, PFIČ MS A ÚFIČ MS

      

     Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 17, odsek 10 a 11 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, z predmetov, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

      

     1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.

      

     2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).

      

     3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

      

     4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2022, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2022 alebo v marci 2023).

      

     5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.

      

     6. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín MS. V IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.

      

     7. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky.

      

     Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS. 

       

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje