• Projekty

    •                                                  

      

      

     NÁZOV PROJEKTU: INPO

      

     ITMS KÓD PROJEKTU: 26110130762

      

     SPOLUFINANCOVANÝ FONDOM: Európsky sociálny fond

     Škola bola úspešná pri hodnotení projektov v rámci výzvy MŠVVaŠ SR (OPV-2012/1.1/08-SORO) v rámci operačného programu Vzdelávanie,

      

     OPATARENIE:  1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

      

     Výška nenávratného finančného príspevku (95%): 174 222,21 EUR

      

     Prioritná téma projektu:

     Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike.

      

     Cieľ projektu:

     Skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti.

      

     Špecifické ciele projektu:

     1. Inovovať vzdelávacie postupy a formy výučby.

     2. Podporiť prípravu učiteľov.

      

     Termín realizácie projektu:

     marec  2014 – august  2015

      

     Cieľová skupina:

     Pedagogický zamestnanci a žiaci strednej školy

      

     Aktivity projektu:

     1.1 Inovácia školského vzdelávacieho programu

     1.2 Inovácia obsahu a metód vzdelávania všeobecno – vzdelávacích predmetov

     1.3 Inovácia obsahu a metód vzdelávania odborných predmetov

     2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov strednej školy

      

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

      

      

            

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje