• Projekty

    •          

      

     NÁZOV PROJEKTU: „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy technickej v Prešove na praktickom vyučovaní“.

     KÓD VÝZVY: IROP-PO2-SC223-2016-14

     Hlavný cieľ projektu:

     Zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok strednej odbornej školy s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

     Aktivity projektu:

     1. Obstarania a modernizácia materiálno - technického vybavenia učební praktického vyučovania a odborného výcviku.
     2. Rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov COVP (dielne, prednášková miestnosť).

      

     Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania.

     Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných dielní. Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamou zamestnávateľa.

     Rekonštrukciou dielní, vonkajších a vnútorných priestorov školy, zakúpením materiálno-technického vybavenia škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že sa stane veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

     Cieľom školy je do budúcna spolupracovať aj ÚPSVaR SR v oblasti rekvalifikácie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o prácu.

     Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:             07/2019

     Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:    18 mesiacov

     Celková výška oprávnených výdavkov:                       724 924,95 €

     Výška nenávratného finančného príspevku:               688 678,70 €

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje