• Prijímacie konanie

     • SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM

     • Do prvého ročníka skráteného štúdia - (externá forma) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal najmenej stredné odborné vzdelanie - má aspoň výučný list a splnil podmienky prijímacieho konania.

      Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.

      Podávanie prihlášok je  osobne na sekretariáte školy, poštou alebo elektronicky na adresu sekretariat@sost-po.sk. Prihlášku je možné stiahnuť v časti "Uchádzači - Prihlášky".

      Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

      Uchádzači sa prijímajú bez prijímacej skúšky. Poradie prijatých uchádzačov bude zostavené na základe priemerného prospechu z predchádzajúceho štúdia.

      Riaditeľ strednej školy oznámi poradie prijatých uchádzačov najneskôr do 25. 06. 2022.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje