• Prijímacie konanie

     • NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

     • Do prvého ročníka nadstavbového štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal stredné odborné vzdelanie - má výučný list a splnil podmienky prijímacieho konania.

      Uchádzači budú prijatí bez prijímacieho pohovoru. Poradie prijatých uchádzačov bude zostavené na základe študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

      Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla. Ku prihláške je potrebné doložiť doklad o ukončení predchádzajúceho vzdelania.

      Podávanie prihlášok je  osobne na sekretariáte školy, poštou alebo elektronicky na adresu sekretariat@sost-po.sk. Prihlášku je možné stiahnuť v časti "Uchádzači - Prihlášky".

      Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje