• Prijímacie konanie

     • PRIJÍMACIE KONANIE - 2021/2022

     • Voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania

      študijné odbory:        
                   
      2412 K 00 mechanik číslicovo riadených strojov    1
      3349 K 00 technik drevostavieb                                4
                   
      učebné odbory:        
                   
      2464 H 00 strojný mechanik                                               8
      3355 H 00 stolár                                                                 2
      3663 H 00 tesár                                                                  3
                                                             
       
    • ŠTUDIJNÉ ODBORY - 4 ročné s maturitou a výučným listom

     Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie - ukončili úspešne 9. ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania. 

     Prijímacia skúška pozostáva z vypracovania testov z profilových predmetov -

     zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Staršie testy sú k nahliadnutiu v časti "Uchádzači  - Archív testov".

       Názov študijného odboru  Plánovaný počet prijatých žiakov
       2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 8
       2447 K mechanik hasičskej techniky                     12
       3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 8
       3349 K technik drevostavieb 18
       3693 K technik energetických zariadení budov 20

      

     UČEBNÉ ODBORY - 3 ročné s výučným listom

     Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie - ukončil úspešne 9. ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania. V učebných odboroch budú prijatí uchádzači bez prijímacej skúšky.

     Poradie prijatých uchádzačov býva zostavené na základe študijných výsledkov zo základnej školy. V odboroch murár, tesár a strechár je potrebné ku prihláške doložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

       Názov učebného odboru  Plánovaný počet prijatých žiakov
       2464 H strojný mechanik 8
       2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika   12
       3355 H stolár 8
       3661 H murár - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 10
       3663 H tesár - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 8
       3678 H inštalatér 11
      
      
     ĎALŠIE INFORMÁCIE
      
     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku.
      
     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje do 8. apríla na všetky odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021 pre všetky odbory vzdelávania.
      
     Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne do 16. apríla 2021. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie.
      
     Na základe usmernenia k prijímacím skúškam na stredné školy z 23. 02. 2021 sa žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom polroku uvedené „absolvoval,“ nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.
      
     Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa o prijatí alebo o neprijatí žiaka je do 20. mája 2021. 
     Zákonný zástupca doručení potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení do 25. mája 2021.
      
     Plánované termíny prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022:
      
     3. máj 2021 - prvý termín
     10. máj 2021 - druhý termín
      
     Presné termíny podávania prihlášok vzhľadom k situácii v súvislosti s COVID-19 budeme priebežne aktualizovať!
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje