• Prijímacie konanie

     • PRIJÍMACIE KONANIE - 2022/2023

     • Plánované termíny prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023:

      2. máj 2022  - prvý termín
      9. máj 2022  - druhý termín
       
      V prípade, že sa uchádzač nebude môcť dostaviť zo zdravotných dôvodov na prijímaciu skúšku, požiada o vykonanie prijímacej skúšky v náhradnom termíne
     • Prijímacie konanie - 2. kolo

     • V súlade s § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v znení neskorších predpisov, riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o vykonaní prijímacej skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

      Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok - 21. júna 2022.

    • ŠTUDIJNÉ ODBORY - 4 ročné s maturitou a výučným listom

     Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie - ukončili úspešne 9. ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania. 

     Prijímacia skúška pozostáva z vypracovania testov z profilových predmetov -

     zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Staršie testy sú k nahliadnutiu v časti "Uchádzači  - Archív testov".

     Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v externom testovaní dosiahli úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne.

       Názov študijného odboru  Plánovaný počet prijatých žiakov
       2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 8
       2447 K mechanik hasičskej techniky                     12
       3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 8
       3349 K technik drevostavieb 12
       3693 K technik energetických zariadení budov 22

      

     UČEBNÉ ODBORY - 3 ročné s výučným listom

     Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie - ukončil úspešne 9. ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania. V učebných odboroch budú prijatí uchádzači bez prijímacej skúšky.

     Poradie prijatých uchádzačov býva zostavené na základe študijných výsledkov zo základnej školy. 

       Názov učebného odboru  Plánovaný počet prijatých žiakov
       2464 H strojný mechanik - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 8
       2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika   12
       3355 H stolár 8
       3661 H murár - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti         10
       3663 H tesár  - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 8
       3678 H inštalatér 12
      
      
     ĎALŠIE INFORMÁCIE
      
     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať v listinnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom EduPage alebo eŠkola jednu prihlášku s najviac 2 študijnými/učebnými odbormi a s 2 talentovými odbormi na vzdelávanie.
     Prihláška v listinnej podobe sa podáva na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva (tlačivo 056 MŠVVaŠ SR) alebo si ho môžete siahnuť (Prihláška).
      
      
     Ku prihláške je potrebné doložiť:
      
     1.  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre odbory - strojný mechanik, murár, tesár a strechár,
      
     2. správu z diagnostického vyšetrenia nie staršiu ako 2 roky - len pre uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      
     3. vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor - len pre uchádzača so zdravotným znevýhodnením,
      
     4. kópie diplomov lebo certifikátov - len pre uchádzača, ktorý v prihláške uvádza umiestnenie v súťaži alebo predmetovej olympiáde.
      
     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na všetky odbory vzdelávania do 20. marca 2022
      
     Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie.
      
      

     Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

     Zákonný zástupca najneskôr do 23. mája 2022 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Zákonný zástupca sa môže odvolať proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

      

      

      

      
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje