• Učebné odbory - 3 ročné

    • 3686 F STAVEBNÁ VÝROBA

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 2 ROKY

    • UKONČENIE ŠTÚDIA - ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - VYSVEDČENIE O ZÁVEREČNEJ SKÚŠKE

    • DUÁLNE VZDELÁVANIE - NIE

    • PRIJÍMACIE KONANIE - BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

    • UČEBNÝ PLÁN - STAVEBNÁ VÝROBA

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Absolvent odboru je pripravený na výkon jednoduchých samostatných odborných činností a pomocných prác v oblasti stavebníctva. Absolvent sa počas štúdia pripravuje na priamy vstup do povolania.

       Absolvent vie:

       • Pracovať so stavebnými materiálmi
       • Používať nástroje, náradia, stroje a zariadenia vo svojom odbore
       • Vykonávať jednoduché a pomocné práce a činnosti v stavebníctve
    • MOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pomocný stavebný pracovník môže uplatniť pri výkone jednoduchých a pomocných prác v skupine povolaní so zameraním sa celú oblasť stavebníctva.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje