• Učebné odbory - 3 ročné

    • 2683 H 11 ELEKTROMECHANIK - silnoprúdová technika

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 3 ROKY

    • UKONČENIE ŠTÚDIA - ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - VÝUČNÝ LIST

    • DUÁLNE VZDELÁVANIE - ÁNO

    • PRIJÍMACIE KONANIE - BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

    • UČEBNÝ PLÁN - ELEKTROMECHANIK ST - SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný odborný pracovník najmä v elektrotechnike a energetike, pri výrobných, montážnych, opravárenských a údržbových činnostiach. Má predpoklady na výkon podnikateľských aktivít v elektro službách napr. pri montáži interiérových a exteriérových elektrických rozvodov nízkeho napätia, prevádzkovaní, oprave a údržbe elektrických strojov a prístrojov.

       Úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti „elektrotechnik pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000V, vrátane činnosti na bleskozvodoch“ podľa §21.

    • Absolvent vie:

     • Prakticky realizovať základné elektroinštalačné a montážne práce
     • Vykonávať údržbu a opravy elektrických strojov a prístrojov nízkeho, resp. vysokého napätia
     • Zvoliť správne technologické postupy, pracovné pomôcky, pracovné náradie a servisnú techniku
     • Chrániť a udržiavať v dobrom stave pracovné náradie, servisnú techniku a iné technické zariadenia
     • Spájať elektricky vodivé materiály rôznymi spôsobmi
     • Používať meracie prístroje na meranie základných elektrických veličín, namerané hodnoty vyhodnotiť a použiť
     • Prakticky použiť pri práci stroje a zariadenia, ktorých použitie priamo súvisí s výkonom povolania
     • Niesť zodpovednosť za vykonanú prácu, dodržiavať pracovnú disciplínu
     • Viesť sprievodnú dokumentáciu o údržbe a opravách elektrických zariadení
     • Prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia
     • Poskytnúť predlekársku prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom.
    • MOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolvent sa uplatní ako odborne kvalifikovaný pracovník najmä v elektrotechnike a energetike pri výrobných, montážnych, opravárenských a údržbárskych činnostiach. Má základné predpoklady pre výkon podnikateľských aktivít v elektro službách.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje