• Študijné odbory - 4 ročné

    • 3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 4 ROKY

    • UKONČENIE ŠTÚDIA - MATURITNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - MATURITNÉ VYSVEDČENIE A VÝUČNÝ LIST

    • DUÁLNE VZDELÁVANIE – ÁNO

    • PRIJÍMACIE KONANIE - PRIJÍMACIA SKÚŠKA (SJL, MAT)

    • UČEBNÝ PLÁN - ODNV_SDV, ODNV_klasik

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie.

       Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obsarávaním, nákupom, predajom a so skladovým hospodárstvom.

    • Absolvent vie

     • Uplatňovať zásady normalizácie, pracovať s výkresmi a vypracovať komplexnú technickú dokumentáciu
     • Rozoznať drevo, spôsoby jeho uskladnenia a ošetrovania, vypočítať spotrebu materiálu, kalkuláciu výrobných nákladov a cenu výrobku
     • Vybrať vhodné materiály, vypracovať technologické postupy výroby, zhotovovať jednoduché výrobky a konštrukcie drevárskej a nábytkárskej výrobe
     • Vykonávať činnosti v oblasti výrobnej kontroly, navrhnúť vhodné spôsoby montáže a dopravy výrobkov
     • Využívať dostupné softvérové vybavenie a informačné technológie pri riešení praktických úloh
     • Zaistiť odstránenie výrobných chýb a možných výrobných rizík v drevárskej a nábytkárskej výrobe
     • Postupovať hospodárne s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami

      

    • MOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolvent sa uplatní v profesiách a pracovných pozíciách v drevárskom a nábytkárskom priemysle, v oblasti technickej prípravy, výroby, montáže, spracovania cenových ponúk, v činnostiach súvisiacich s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom, predajom a so skladovým hospodárstvom.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje