• Študijné odbory - 4 ročné

    • 2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 4 ROKY

    • UKONČENIE ŠTÚDIA - MATURITNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - MATURITNÉ VYSVEDČENIE A VÝUČNÝ LIST

    • DUÁLNE VZDELÁVANIE – ÁNO

    • PRIJÍMACIE KONANIE - PRIJÍMACIA SKÚŠKA (SJL, MAT)

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník pre výkon činností pri riadení, obsluhe, oprave a kontrole stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky, pre výkon špecializovanej technickej činnosti - strojnej služby v jednotkách požiarnej ochrany na mieste zásahu a na vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach.

       Absolvent má potrebné vedomosti z požiarnej taktiky a prevencie, súvisiace so zdolávaním požiarov a havárií nebezpečných látok, s ekologickými haváriami, technickými zásahmi a záchrannými činnosťami – vie poskytnúť predlekársku prvú pomoc zraneným.

    • Absolvent vie

     • Vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach, napr. pri ekologických haváriách
     • Vie používať základnú a špeciálnu požiarnu, vyslobodzovaciu a dýchaciu techniku v protichemických a žiaruvzdorných oblekoch
     • Udržiavať, opravovať a obsluhovať hasiace stroje a požiarnu techniku
    • MOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolvent je pripravený plniť úlohy v zodpovedajúcich pracovných funkciách na úseku požiarnej ochrany. Zabezpečuje prevádzkyschopnosť zverených technických prostriedkov, vykonáva opravy a kontroly ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov, havárií a pri živelných pohromách.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje