• Študijné odbory - 4 ročné

    • 2412 K MECHANIK ČÍSLICOVO RIADENÝCH STROJOV

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 4 ROKY

    • UKONČENIE ŠTÚDIA - MATURITNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - MATURITNÉ VYSVEDČENIE A VÝUČNÝ LIST

    • DUÁLNE VZDELÁVANIE – ÁNO

    • PRIJÍMACIE KONANIE - PRIJÍMACIA SKÚŠKA (SJL, MAT)

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Absolvent je pripravený vykonávať montáž mechanických častí CNC strojov a zariadení, najmä tých, ktoré súvisia s vlastným číslicovým riadením, montáž pripojenia výstupov číslicového riadenia k stroju. Je pripravený vykonávať kontrolu funkcie CNC zariadení a odstrániť poruchy na týchto zariadeniach.

       Pozná spôsoby obrábania a tvárnenia materiálu, ovláda systém číslicovo riadených strojov, vrátane elektroinštalácie, pohonov a posuvov, pozná spôsoby uloženia, uchytenia strojov a prepojenia všetkých častí.

    • Absolvent vie

     • Vykonávať základné operácie pri ručnom a strojovom spracovaní materiálu
     • Navrhovať postupy výroby súčiastok strojov, mechanizmov a zariadení
     • Aplikovať softvér pre ovládania CNC strojov
     • Napojiť riadiaci systém pre CNC stroj
     • Zostaviť program na obrobenie jednoduchej súčiastky
     • Obsluhovať, nastavovať a vykonávať údržbu strojov, mechanizmov a zariadení
    • MOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolvent sa uplatní ako odborne kvalifikovaný pracovník v rôznych oblastiach a činnostiach strojárskej praxe, najmä pri obsluhe a opravách CNC strojov a zariadení.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje