• História školy

    • Pre bližšie poznanie a lepšie pochopenie súčasného života v SOŠ musíme nazrieť do histórie jeho vzniku a vývinu.
     Neľahký bol život po druhej svetovej vojne v našom kraji. Neľahkú úlohu mali najmä stavbári, ktorí na rumoviskách začali stavať nové byty, školy, fabriky, nemocnice... 

      

     História nášho učilišťa sa začína písať v roku 1948, keď vznikol národný podnik Československé stavebné závody, ktorý na obnovu miest a dedín potreboval kvalifikovaných robotníkov. Po prekonaní prvých ťažkostí bol v tomto čase urobený nábor pätnásťročného dorastu do učebného pomeru. Takto novovytvorený závod pristúpil k výchove vlastných odborníkov. V troch profesiách ( murár, tesár, obkladač ) sa stavbárskemu remeslu priúčalo deväťdesiat chlapcov. 
     Príprava učňov v tomto období sa uskutočňovala cyklickou formou za veľmi ťažkých podmienok.

     Od roku 1949 národný podnik začal budovať učňovské areály - učňovské domovy.
      

     V rokoch 1951 - 52 učni prvý raz vstúpili do nových priestorov Strediska pre pracujúcich na Hollého ulici v Prešove, ktoré už bolo v tom čase pričlenené k národnému podniku Pozemné stavby Prešov. V tomto období bolo v učebnom pomere už tristoosemdesiat učňov v deviatich profesiách. 
      

     V rokoch 1952 - 53 z rozhodnutia Ministerstva pracovných síl vznikali odborné učilištia štátnych pracovných záloh, no za odborný výcvik a výchovu učňov bol zodpovedný podnik Pozemné stavby. 
     Táto forma bola v školskom roku 1956 - 57 zrušená a celá výchovno-vzdelávacia činnosť sa opäť stala záležitosťou podniku. V tomto čase už podnik vychovával sedemstotridsať učňov v trinástich učebných odboroch. Teoretická výučba prebiehala v priestoroch SPŠE, ktorá mala svoje sídlo na Plzenskej ulici. Pre nedostatok priestorov sa vyučovalo v dvoch zmenách. 19. novembra 1971 bol do užívania odovzdaný nový areál Odborného učilišťa Pozemných stavieb v Prešove.
     Okrem dobrých výsledkov v odbornej práci venovali učni veľkú pozornosť technickej, kultúrnej a športovej činnosti, o čom svedčí množstvo ocenení. 
     Záujem o stavbárske povolanie bol veľký. Plnenie náročných úloh n.p. Pozemné stavby v Prešove si vyžadoval viac mladých odborníkov. Výchova učňov už bola zabezpečovaná v novom komplexnom areáli. Priestory školy sa postupne modernizovali, boli zriadené tri odborné učebne, dielne boli zariadené moderným strojovým vybavením, neskôr bola realizovaná výstavba spoločenskej miestnosti. Učilište okrem výchovy učňov pre materský podnik vychovávalo aj pre ďalšie podniky.

      

     V školskom roku 1974/75 začali sme s realizáciou experimentálneho štúdia 4+1 v dvoch profesiách - inštalatér a stavebný zámočník. O rok neskôr škola prijala ponuku vyučiť v odbore žeriavnik 16 študentov z Vietnamskej socialistickej republiky.
     Štúdium popri zamestnaní večernou formou štúdia bolo zriadené v šk. r. 1978/79 . Najskôr v odbore stavebníctvo, potom v odbore strojárstvo a elektrotechnika. 
     Zriaďovacou listinou MŠ bolo v šk. r. 1978/79 zriadené SOU stavebné, čím sa zaradilo do siete stredných odborných škôl.
     Zvýšená aktivita pedagogických zamestnancov, dobré výsledky žiakov a mnohé súťaže v odbornej zručnosti, umeleckej a športovej činnosti, tvorbe učebných pomôcok zaradili naše učilište na popredné miesto v bývalej VHJ Pozemného staviteľstva ( 4x putovnú štandardu - Najlepšie učilište VHJ ).

      

     V roku 1989 dochádza k zmene spoločensko - ekonomických podmienok a od 1.1.1991 SOŠ v ekonomických vzťahoch vystupuje samostatne, ako príspevková organizácia - samostatný právny subjekt.
      

     V školskom roku 1995/96 v spolupráci s FC TATRAN, OA, SZ - ŠT bolo zriadené športové stredisko so zameraním na futbal.
     Výsledky práce pedagogických zamestnancov a žiakov sú prezentované na mnohých súťažiach a na výstave MLADÝ REMESELNÍK. Škola úspešne rozvíja aj družobné vzťahy so školou. Zespol szkol budowlanych v Poľsku, SOUs Košice, SOUs Poprad.
     Od vzniku po súčasnosť SOŠt vychovala približne 11 000 komplexne pripravených odborníkov rôznych remesiel a viac ako 1 200 absolventov s maturitným vysvedčením.
     Bohatá história školy je dôkazom toho, že SOŠt má opodstatnený význam vo výchove mladých kvalifikovaných odborníkov.


     Od vzniku učilišťa vo funkcii riaditeľov pôsobili:

     1948-58   Jozef PAĽA
     František GOMBÁR
     Mikuláš TURČÁNI
     1958-69   František ŠIMKOVIČ
     Pavol ŠKERLANEC
     František Šesták
     Ing. Michal RYBARČÁK
     1969-89   Štefan HAMBÁLEK
     RSDr. Tomáš ŠKOP
     1989-96   Ing. Eva KAMENSKÁ
     od r.1996 -2019   Mgr. Štefan CMAR

     od r. 2019 Ing. Janka Galdunová

      

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    • skola@sost-po.sk
    • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
    • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
    • 2021303251
    • 00893251
    • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
    • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
    • admin@sost-po.sk
    • admin@sost-po.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje