• Novinky

    • Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu
     • Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

      18. 8. 2020

      Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.

      Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite.

      Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom eshopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS.

       

      Bližšie informácie o podmienkach registrácie a bezplatnej prepravy získate TU.

       

       

      Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

      Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

       

      Kontaktné centrum 18188 (pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

      info@slovakrail.sk |  www.zssk.sk |  www.facebook.com/ZSSK.sk

    • Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci!
     • Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci!

      30. 6. 2020

      30. jún – ukončenie školského roka 2019/2020,

      1. júl – oficiálny začiatok letných prázdnin. Po netradičnom školskom roku poznačenom  mimoriadnou situáciou na celom svete začína pre všetkých vytúžený oddych. Žiadne školské úlohy a povinnosti. Pochvalu si zaslúžia tí žiaci, ktorí pravidelne chodili do školy, s chuťou sa učili, slušne sa správali a zapájali sa do dištančného vzdelávania. Títo žiaci budú mať určite vzorné vysvedčenia, ku ktorým im srdečne blahoželáme.

      Poďakovanie patrí aj celému pedagogickému kolektívu a nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí museli veľakrát riešiť rôzne krízové situácie.

       

      Chceme Vám všetkým zaželať príjemné prázdniny. Užite si ich v zdraví, aby sme sa tu opäť v septembri všetci zišli.

                                                                                                                            vedenie školy

    • Prijímacie konanie - 2. kolo
     • Prijímacie konanie - 2. kolo

      12. 6. 2020

      Stredná odborná škola technická v Prešove uskutoční druhé kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v učebných odboroch:

      • 2464H     strojný mechanik - počet voľných miest: 8
      • 2683H11 elektromechanik-silnoprúdová technika - počet voľných miest: 2
      • 3355H     stolár - počet voľných miest: 2
      • 3661H     murár - počet voľných miest: 2
      • 3663H     tesár - počet voľných miest: 5
      • 3678H     inštalatérpočet voľných miest: 2
      • 3686F     stavebná výrobapočet voľných miest: 15

       

    • Predĺženie platnosti ISIC karty pre dopravu.
     • Predĺženie platnosti ISIC karty pre dopravu.

      2. 6. 2020

      Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

      1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu  (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
      1. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
      2. Po prijatí potvrdzujúcej SMS  prilož kartu k terminálu na svojej škole (PO-PIA od 8.00 do 13.00) alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na  dopravu na čipe preukazu.

      Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.”

      Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

    • Pokyny pre prijatých uchádzačov
     • Pokyny pre prijatých uchádzačov

      29. 5. 2020

      1. Ak Vám do 29. mája 2020 nebolo elektronicky, prostredníctvom EduPage alebo poštou zaslané Rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium, prosím kontaktujte školu. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy má zákonný zástupca uchádzača právo v stanovenom termíne podať odvolanie.

      2. Zákonný zástupca uchádzača do 04. 06. 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (je prílohou rozhodnutia) je možné doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      3. Uchádzač, ktorý potvrdí záujem o štúdium na SOŠ technickej, spolu s potvrdením o nastúpení žiaka na štúdium doručí elektronicky alebo poštou na adresu školy vyplnenú návratku – voľba cudzieho jazyka, etická výchova/náboženská výchova a vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie Preukazu žiaka - ISIC karta (je prílohou rozhodnutia).

      4. Ak uchádzač do 04. 06. 2020 nedoručí strednej škole potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

      5. Riaditeľka školy do 05. 06. 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na adrese www.sost-po.sk.

      6. Riaditeľka školy do 15. 06. 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak uchádzač nepotvrdil nástup na inú strednú školu.

      7. V prípade otázok sa môžete informovať na tel. č. 051/77 14 560. 

       

    • Ponuka pre absolventov
     • Ponuka pre absolventov

      6. 5. 2020

      V reakcii na aktuálnu situáciu na trhu práce vznikla nedávno zaujímavá iniciatíva, ktorá pomáha absolventom získať relevantné pracovné ponuky.

      Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.poskole.sk. Veríme, že Vám táto iniciatíva bude prínosná a nadobudnuté vedomosti zo štúdia čoskoro zúročíte vo Vašich nových pracovných pozíciách.

    • Veľkonočné sviatky
     • Veľkonočné sviatky

      8. 4. 2020

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci!

      Želám Vám k týmto VEĽKONOČNÝM SVIATKOM tie najkrajšie dni plné rodinnej pohody a v spoločnosti najcennejších ľudí okolo vás.
      Veľa radosti, šťastia a pokoja a nech atmosféra týchto dní sa prenesie i do zvyšku vášho života.

                                                                                                                                          riaditeľka školy

    • Milí maturanti!
     • Milí maturanti!

      1. 4. 2020

      Ak ste ešte nepodali prihlášku na VŠ a stále to zvažujete, skontrolujte si úpravu postupov pri podávaní prihlášok v súčasnej situácii spôsobenej koronavírusom u konkrétnej univerzity a jej fakulty. Niektoré univerzity a vysoké školy predlžujú termíny podania prihlášok. Mnohé univerzity využívajú len elektronickú prihlášku. Tie, ktoré vyžadovali aj potvrdenia strednou školou oznamujú, že to sa môže doložiť dodatočne spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia alebo v deň zápisu do ročníka. Niektoré univerzity akceptujú prihlášky aj formou ich vytlačenia, podpísania, naskenovania (fotka z mobilu postačí) a nahrania do systému Elektronická prihláška. V takých prípadoch prihlášku môžete stiahnuť na:

      https://www.portalvs.sk/sk/dokumenty-na-stiahnutie/21

      Jednotlivé VŠ nájdete v zozname na:

      https://www.portalvs.sk/sk/terminy?from=menu1

      Vždy si však vyhľadajte fakultu, o akú máte záujem a riaďte sa jej inštrukciami.

      Želáme veľa úspechov!

    • 28. marec - DEŇ UČITEĽOV
     • 28. marec - DEŇ UČITEĽOV

      27. 3. 2020

      Ďakujeme všetkým úžasným pedagogickým zamestnancom SOŠ technickej za ich prácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

      „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.

      Jan Amos Komenský

    • MILÍ ŽIACI!
     • MILÍ ŽIACI!

      26. 3. 2020

      Z DÔVODU SÚČASNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 SPÔSOBENÝM KORONAVÍRUSOM SARS-COV-2 VÁM OZNAMUJEME NASLEDUJÚCE OPATRENIA:

      1. Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania.
      2. Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia.
      3. Interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.
      4. Praktická časť maturitnej skúšky (PČ MS) by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Žiaci, ktorí majú zadanú formu PČ MS „obhajoba projektu“, môžu pracovať na svojich projektoch a konzultovať s učiteľmi.
      5. Žiaci majú zrušené cestovanie zdarma až do začiatku riadneho vyučovania.
      6. Sociálne a motivačné štipendiá sa budú vyplácať prostredníctvom Slovenskej pošty a bankovým prevodom na účet.
      7. Prosím sledovať pravidelne – denne oznamy na webe školy a denne sledovať EduPage. Nakoľko nie je možné vyučovanie dennou formou, budete sa až do odvolania vzdelávať elektronickou formou (dištančná forma vzdelávania).
      8. Dištančná forma: vypracovať všetky DÚ, zadania, referáty, poznámky – všetko, čo Vám zadávajú Vaši učitelia elektronickou formou.
      9. Dodržiavajte karanténne opatrenia, pravidelne cvičte, stravujte sa racionálne.

      „Múdrosť nemôžete len tak získať. Musíte ju sami objaviť na ceste, ktorej sa nedá vyhnúť, ani ktorú za nás nikto iný neprejde.“ (Marcel Proust)


      riaditeľka školy
      ​​​​​​​

    • Oznam o vyplácaní štipendií
     • Oznam o vyplácaní štipendií

      24. 3. 2020

      Žiakom, ktorí poberajú sociálne a motivačné štipendiá v školskom roku 2019/20 v hotovosti – budú tieto štipendiá vyplatené „Poštovým poukazom na adresu“ prostredníctvom Slovenskej pošty. Žiaci si vyzdvihnú štipendiá v pobočke pošty v mieste svojho bydliska.

      Žiakom, ktorým sú štipendiá zasielané na účet, budú vyplatené ako doposiaľ. Štipendiá sa budú vyplácať týmto spôsobom, až kým nezačne riadne vyučovanie.

    • 2. miesto v súťaži Bezpečné dni v práci
     • 2. miesto v súťaži Bezpečné dni v práci

      24. 2. 2020

      21. 02. 2020 sa uskutočnil 3. ročník súťaže Bezpečné dni v práci. Zúčastnilo sa na ňom 10 škôl (30 žiakov) z celého Slovenska. Tento rok reprezentoval našu školu úplne nový tím a to Marián Tomáš, Peter Molčan a Daniel Štefko.

      V súťaži jednotlivcov obsadil Marián Tomáš krásne 2. miesto.

      Súťaž organizoval Odborový zväz DREVO, LESY, VODA spoločne s partnermi pod vedením predsedníčky pani JUDr. Vlasty Szabovej, PhD. v priestoroch SOŠ Lesníckej v Prešove. Súťaž pozostávala z testu z oblasti legislatívy BOZP, z praktickej časti –  identifikácie porušenia bezpečnosti a z laickej prvej pomoci (tento rok to bolo bezvedomie a druhý prípad zabodnutý nôž v stehne). Náš tím to pekne zvládol a v silnej konkurencii obsadil štvrté miesto.

      Chlapci ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce na ďalšiu celoslovenskú súťaž 05. - 06. 05. 2020 v Tatranskej Lomnici.

      Ing. Jana Halagová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje