• Novinky

    • OZNAM PRE ŽIAKOV
     • OZNAM PRE ŽIAKOV

      11. 10. 2020

      Oznamujeme všetkým žiakom denného aj skráteného štúdia, že z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19 sa prerušuje od 12. 10. 2020 prezenčná forma vyučovania. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať dištančnou formou až do odvolania. Prosím, aby ste pravidlene sledovali web školy a rešpektovali pokyny vyučujúcich na EduPage. Verím, že to spoločnými silami zvládneme.

      V Prešove 11. 10. 2020                Ing. J. Galdunová, riaditeľka školy

    • Eko deň
     • Eko deň

      6. 10. 2020

      Dnešný utorok 6.10.2020 sa niesol v duchu Eko dňa, kedy žiaci ŽŠR (Daniel Štefko IV.B a Patrik Tivadar IV.A) svojou aktivitou poukazovali žiakom a zamestnancom školy na možné eko alternatívy v stravovaní v Školskom bufete rozdávaním drevených eko vidličiek.

      Mgr. Alena Šálková

      (Koordinátor ŽŠR)

    • Seminár pre začínajúcich členov ŽŠR
     • Seminár pre začínajúcich členov ŽŠR

      6. 10. 2020

      V dňoch 28. - 29. septembra 2020 sa naši 2 noví členovia ŽŠR Cyril Potocký, I.B (predseda ŽŠR) a Michal Demčák, I.D zúčastnili Základného modulu odborných seminárov pre začínajúcich členov ŽŠR. 

           Učili sa novým zručnostiam spolupráce, využiť kreatívny potenciál tímu, vystupovať pri prezentácii nových nápadov a ako môcť skvalitniť život žiakov v škole.

      Mgr. Alena Šálková (koordinátor ŽŠR)

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

      5. 10. 2020

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakuje všetkým dobrovoľníkom, študentom a zamestnancom školy za pomoc a spoluprácu pri celoslovenskej verejnej zbierke Biela pastelka 2020. Aj vďaka Vášmu nasadeniu a ochote sa nám podarilo v Prešovskom kraji vyzbierať nádhernú sumu 21 321,57 €!

      Dobrovoľníci z našej školy vyzbierali v zbierke: 92,70 €. ÚNSS zaslala SOŠ technickej v Prešove Ďakovný list (.pdf).

      ĎAKUJEME!

    • Pozvánka
     • Pozvánka

      17. 9. 2020

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, pozývame Vás na plenárne zasadnutie a triedne aktívy.

      Dátum konania: 24. september 2020 o 16.00 h

      Miesto konania: SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov

      Program plenárneho zasadnutia:

      1. Voľby členov do Rady školy zo zástupcov rodičov
      2. Schvaľovanie plánu práce Rodičovského združenia (ďalej RZ)
      3. Schvaľovanie plánu finančného rozpočtu RZ
      4. Schvaľovanie členského príspevku RZ
      5. Rôzne (lyžiarsky kurz, záverečné skúšky, maturitné skúšky, exkurzie)

      Navrhnúť kandidáta za člena do Rady školy môže každý rodič do 24. 09. 2020 do 12.00 hod.

      Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Gajdošová, marcela.gajdosova@sost-po.sk

      Pozn. v prípade, že sa prvého kola volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov bude po hodine nasledovať opakovaná voľba.

      Po plenárnom zasadnutí budú prebiehať triedne aktívy.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

    • Európsky deň jazykov 2020
     • Európsky deň jazykov 2020

      24. 9. 2020

      26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí).
      Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

      Tento špeciálny deň sa bude pripomínať aj v našej škole počas hodín cudzích jazykov od 24. septembra do 25. septembra 2020 formou prezentácií  dvojíc žiakov k anglicky hovoriacim krajinám v Európe, zaujímavou videoprojekciou v rámci hodín ruského jazyka, rozhlasovým vysielaním v školskom rozhlase 25. septembra, mobilnou nástenkou a prezentáciami počas celého dňa na obrazovke školského informačného systému.

      Učitelia cudzích jazykov: Mgr. Alena Šálková, Ing. Elena Krajčírová, PaedDr. Katarína Jedináková, Mgr. Tatiana Kažimírová

       

       

       

    • Bezpečne na internete
     • Bezpečne na internete

      22. 9. 2020

      Dňa 11.9.2020 sa konala súťaž Žiackych školských rád, ktorá bola zároveň spojená so seminárom Bezpečne na internete. Našu ŽŠR reprezentovali 4 žiaci zo IV.A (Marián Tomáš, Peter Molčan, Patrik Falat a Patrik Kuropčák), keďže sa v spomínaný deň konali aj Voľby do ŽŠR a voľby do Rady školy za žiakov v našej škole, kde účasť členov ŽŠR bola nevyhnutná. 

      Mgr. Alena Šálková

    • DNI DOBROVOĽNÍCTVA s II.A triedou
     • DNI DOBROVOĽNÍCTVA s II.A triedou

      19. 9. 2020

      Vyvrcholením mesiaca septembra je aj ponuka pestrých činností, prebiehajúcich počas niekoľkých dní, vďaka Dobrovoľníckemu združeniu mesta Prešov, s názvom: DNI DOBROVOĽNÍCTVA.

      Stačili ochotné ruky a nohy, aby sme sa mohli podieľať na skrášlení nášho krajského mesta. Rozhodli sme sa pre dobrovoľnú pomoc pre EKOPARK, ktorý začína pripomínať jesenné dni a hrabaním lístia sme si spestrili dopoludňajší čas.

      "Futbalová jedenástka" z II.A triedy, bez nároku na odmenu, prispela k tomu, aby naša príroda bola krajšia a veselšia.

      Okrem toho nás svojou účasťou podporili aj novinárske zložky a pre RÁDIO REGINA sme poskytli exkluzívny rozhovor.

      Dobrovoľníctvo vystihuje výrok Alberta Einsteina:

      "Všetko je v mysli, tam všetko začína."

    • Žiacka školská rada v šk. roku 2020/2021
     • Žiacka školská rada v šk. roku 2020/2021

      14. 9. 2020

      V piatok 11. 09. 2020 sa konali doplňujúce voľby do ŽŠR. Novým predsedom sa stal Cyril Potocký z I.B a podpredsedom Alexander Lukáč z II.B.

      Zloženie ŽŠR v šk. roku 2020/2021:

      1. predseda - Cyril Potocký, I.B,

      2. podpredseda - Alexander Lukáč, II.B,

      3. Timotej Fajčík, II.A,

      4. Jozef Krizalkovič, III.A,

      5. Šimon Holoďák, III.B,

      6. Soňa Fialková, III.B,

      7. Kristián Bujňák, III.C,

      8. Patrik Tivadar, IV.A,

      9. Daniel Štefko, IV.B,

      10. Aleš Mikula, I.A,

      11. Michal Demčák, I.D. 

    • Verejná zbierka Biela pastelka 2020
     • Verejná zbierka Biela pastelka 2020

      14. 9. 2020

      Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Počas devätnásťročnej histórie sa so zbierkou spojili osobnosti z oblasti umenia, kultúry či športu. S Bielou pastelkou dlhoročne spolupracoval herec a pesničkár Marián Geišberg, podporili ju i Marek Hamšík, Michal Handzuš, Matej Tóth či súčasná ambasádorka Adela Vinczeová. Pomyslené žezlo po M. Geišbergovi prevzal herec a moderátor Robo Roth. Do zbierky sa ako každý rok zapojí aj naša škola.

       

      Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:

      • pri nácviku samostatnej chôdze bielou palicou
      • pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
      • kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
      • pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
      • špecializovaným sociálnym poradenstvom

       

      Hlavným zbierkovým dňom je 18. 9. 2020. V uliciach slovenských miest a obcí budú tisícky dobrovoľníkov rozdávať spinky v tvare bielej pastelky (alebo drevené pastelky) darcom, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný.

       

      Ako identifikujete dobrovoľníkov zbierky Biela pastelka?

      Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Finančné prostriedky zbierajú do bielo-modrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza:

      • názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
      • názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2020
      • logo zbierky a číslo pokladničky
      • informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2019-030715QR kód
      • zbierkový tím sa tiež vie prezentovať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS

      Zbierkový predmet
      V uliciach vám môžu dobrovoľníci odovzdať spinku v tvare bielej pastelky alebo drevenú pastelku.

      Nevidiacich a slabozrakých môžete prostredníctvom zbierky podporiť:

      • 18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí
      • zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach
      • príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
      • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
      • alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.


      Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života... Ďakujeme!

       

    • Krajské kolo ActiveQuizu
     • Krajské kolo ActiveQuizu

      25. 8. 2020

      Rada mládeže Prešovského kraja a Iuventa - Slovenského inštitútu mládeže prichádzajú s ponukou a príležitosťou pre žiakov zapojiť sa do aktivity: Krajské kolo ActiveQuizu.

      Krajské kolo ActiveQuizu sa uskutoční 11.9. 2020 od 10:00 v Klube Stromoradie v Prešove. 

      Je určený pre členov ŽŠR ako aj pre žiakov, ktorých tieto témy zaujímajú. Súťaží sa v 2-6 členných tímoch. Žiaci sa doň môžu prihlásiť prostredníctvom priloženého online formulára. Prihlásenie a aj obed sú zadarmo. Súčasťou ActiveQuizu je aj worksho Bezpečne na internete.

      Víťazný tím môže získať hodnotné ceny.

      Prihlásiť sa je potrebné do 4.9. 2020 do 12:00.

      Link na prihlasovanie: https://forms.gle/wVraZsRoce7s2Zis5

    • Pozvánka na rodičovské združenie - I. ročník
     • Pozvánka na rodičovské združenie - I. ročník

      19. 8. 2020

      Riaditeľka SOŠ technickej Vás pozýva na rodičovské združenie žiakov I. ročníka (v šk. roku 2020/2021), ktoré sa uskutoční dňa 20. augusta. 2020 v čase o 16.00 hod. v Kongresovej sále SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov za účasti zamestnávateľov, kde žiaci vykonávajú odborný výcvik v rámci duálného vzdelávania.

      P r o g r a m:

      • oboznámenie so štúdiom na SOŠ technickej
      • duálne vzdelávanie
      • diskusia
      • rôzne (ISIC karty, potvrdenia o návšteve školy - prevzatie)

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

       

    • Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu
     • Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

      18. 8. 2020

      Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.

      Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite.

      Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom eshopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS.

       

      Bližšie informácie o podmienkach registrácie a bezplatnej prepravy získate TU.

       

       

      Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

      Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

       

      Kontaktné centrum 18188 (pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

      info@slovakrail.sk |  www.zssk.sk |  www.facebook.com/ZSSK.sk

    • Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci!
     • Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci!

      30. 6. 2020

      30. jún – ukončenie školského roka 2019/2020,

      1. júl – oficiálny začiatok letných prázdnin. Po netradičnom školskom roku poznačenom  mimoriadnou situáciou na celom svete začína pre všetkých vytúžený oddych. Žiadne školské úlohy a povinnosti. Pochvalu si zaslúžia tí žiaci, ktorí pravidelne chodili do školy, s chuťou sa učili, slušne sa správali a zapájali sa do dištančného vzdelávania. Títo žiaci budú mať určite vzorné vysvedčenia, ku ktorým im srdečne blahoželáme.

      Poďakovanie patrí aj celému pedagogickému kolektívu a nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí museli veľakrát riešiť rôzne krízové situácie.

       

      Chceme Vám všetkým zaželať príjemné prázdniny. Užite si ich v zdraví, aby sme sa tu opäť v septembri všetci zišli.

                                                                                                                            vedenie školy

    • Prijímacie konanie - 2. kolo
     • Prijímacie konanie - 2. kolo

      12. 6. 2020

      Stredná odborná škola technická v Prešove uskutoční druhé kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v učebných odboroch:

      • 2464H     strojný mechanik - počet voľných miest: 8
      • 2683H11 elektromechanik-silnoprúdová technika - počet voľných miest: 2
      • 3355H     stolár - počet voľných miest: 2
      • 3661H     murár - počet voľných miest: 2
      • 3663H     tesár - počet voľných miest: 5
      • 3678H     inštalatérpočet voľných miest: 2
      • 3686F     stavebná výrobapočet voľných miest: 15

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje