• Novinky

    • Dištančné vyučovanie od 13.12.2021
     • Dištančné vyučovanie od 13.12.2021

      10. 12. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách. V uvedenom čase bude teoretická výučba prebiehať dištančnou formou, rovnako aj praktické vyučovanie v dielňach školy.

      Praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa bude prebiehať prezenčne podľa pokynov zamestnávateľa. 

       

    • 10. december – MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV
     • 10. december – MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV

      10. 12. 2021

      „Právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, sloboda prejavu, svedomia... “ to je len časť obsahu mierového dokumentu Všeobecnej deklarácie ľudských práv, vydaného 10. decembra 1948, Valným zhromaždením OSN, v Paríži.

      Predstavitelia krajín patriacich do OSN svojím podpisom v dokumente zaručili, že hrôzy 2. svetovej vojny, genocída ľudstva, sa už viac nesmie opakovať.

       

      „Ľudské práva sú univerzálne a večné. Sú nedeliteľné. Deklarácia vzdáva dnes hold obhajcom ľudských práv, ktorí riskujú svoje životy, aby chránili životy iných ľudí... “

      ANTÓNIO GUTERRES

      generálny tajomník OSN

    • Finančná olympiáda 2021
     • Finančná olympiáda 2021

      6. 12. 2021

      Žiaci druhých a tretích ročníkov a žiaci nadstavbového štúdia majú možnosť overiť si vedomosti z oblasti financií v triednom kole olympiády vo finančnej gramotnosti. Do 9. decembra 2021 je pre žiakov zverejnený súťažný test. V školskom kole si zmerajú vedomosti najlepší riešitelia z triednych kôl. Prajeme veľa úspechov.

      Mgr. Gajdošová, Mgr. Chovancová

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

      6. 12. 2021

      Dnes sa v priestoroch školy zastavil svätý Mikuláš. Rozhlasové vysielanie k tejto príležitosti zrealizoval Timotej Fajčík z triedy III.A. Žiaci a zamestnanci školy si vyzdvihli Mikulášsku nádielku v podobe sladkostí od Rady rodičov v priestoroch “Oddychovky" počas veľkej prestávky. Určite sa každému, kto dieťa je alebo bol vyčaril úsmev na tvári.

      Za ŽŠR: Mgr. Alena Šálková

    • Prváci súťažili
     • Prváci súťažili

      6. 12. 2021

      Dňa 1. 12. 2021  sa uskutočnila súťaž  na SOŠt na Bardejovskej 24 o najlepší spoj na otvorené ozuby. Súťaže sa zúčastnili žiaci I.B triedy. Súťažiaci boli rozdelení do skupín podľa odborov technik drevostavieb a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

      Víťazi súťaže odboru technik drevostavieb:

       1. miesto – Ľuboš  Tkáčik

      2. miesto – Damián Bednár

      3. miesto – Timotej Motýľ

      Víťazi súťaže odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby:

      1. miesto – Jakub Chomjak

      2. miesto – Patrik Tomko

      3. miesto -  Matúš Fabian

      Víťazom srdečne gratulujeme.

    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - ŠKOLSKÉ KOLO
     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - ŠKOLSKÉ KOLO

      1. 12. 2021

      Zmeraj svoje sily, vedomosti, zručnosti a komunikačnú pohotovosť v Olympiáde v anglickom jazyku v školskom kole!

      Termín: 9. decembra 2021 (štvrtok) online od 15:00 do 17:00 hod.

      Prihlásenie: zaslaním správy v aplikácii Edupage vyučujúcim anglického jazyka: PaedDr. Katarína Jedináková, Mgr. Alena Šálková a Ing. Elena Krajčírová.

      Termín prihlásenia: 7. decembra 2021 (utorok).

      Forma: 1. písomný test a 2. ústna skúška (reakcia na štandardné situácie).

      Víťazov ako aj zúčastnených čakajú zaujímavé odmeny.

      Za PK jazykov: Mgr. Alena Šálková

    • Svetový deň boja proti AIDS
     • Svetový deň boja proti AIDS

      1. 12. 2021

      1. decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. 

      HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie a onkologické ochorenia.

      Skorá diagnostika a včasná liečba znamenajú pre osobu s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život - dochádza k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby, k zmenám sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog. Testovanie na prítomnosť anti- HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS je prevencia.

      Vyšetrenie anti – HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Testovanie ponúka Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ v SR), oddelenia klinickej mikrobiológie nemocníc či testovacie centrum HIV Checkpoint v Bratislave. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.

      Bezplatný odber

      Odborní pracovníci poskytujú v Poradniach pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR bezplatné osobné, telefonické, emailové poradenstvo a anonymný bezplatný odber. Navyše, telefonické a emailové konzultácie ponúkajú pre záujemcov všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, nielen tie, pri ktorých sú zriadené špecializované poradne.


      Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných RÚVZ v SR:

      Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Žiar nad Hronom

      Žilinský kraj: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Žilina

      Trnavský kraj: Trnava, Galanta, Dunajská Streda

      Prešovský kraj: Bardejov, Poprad, Prešov, Svidník

      Košický kraj: Košice, Trebišov

      Nitriansky kraj: Nitra      Slovenská republika patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (1099 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 31.6.2021). V roku 2020 bol zaznamenaný najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. Celkovo (u občanov SR i cudzincov) bolo diagnostikovaných 110 nových prípadov HIV infekcie. Značný podiel (24,5%) na diagnostikovaných prípadoch mali cudzinci, u ktorých bola infekcia odhalená v Slovenskej republike. Od roku 1985 doteraz je výskyt a proces šírenia nákazy charakterizovaný hlavne dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (len 10- 15% podiel žien) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (90% infekcií). Aj od 1.1.2021 do 31.6.2021 bol v Slovenskej republike zaznamenaný nadpriemerný počet novo diagnostikovaných prípadov HIV infekcií a na celkovom počte nových prípadov sa podieľali i prípady diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte na Slovensku. U občanov Slovenskej republiky bolo od 01.01.2021 do 31.6.2021 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 43 nových prípadov HIV infekcie (38 u mužov a 5 u žien). V tomto období bolo diagnostikovaných a hlásených 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 5 úmrtí pacientov s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 18 prípadoch homosexuálnym stykom (MSM), v 9 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 16 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu stanovený. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 01.01.2021 do 31.6.2021 hlásených 8 nových prípadov HIV infekcie (15% z prípadov zachytených v roku 2021 v Slovenskej republike).

      Zdroje:

      1. https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3977:svetovy-de-boja-proti-aids-anonymne-vyetrenie-anti-hiv-protilatok-ponukaju-aj-regionalne-urady-verejneho-zdravotnictva-v-sr&catid=68:epidemiologia&Itemid=76

      2. https://www.ruvznr.sk/hdm/aids.pdf

      3. https://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/HIV_SR_k_31062021.pdf

      Za Žiacku školskú radu: Mgr. Alena Šálková

    • Máš moc meniť svoju budúcnosť
     • Máš moc meniť svoju budúcnosť

      23. 11. 2021

      Vieš, aká bude tvoja budúcnosť? Bude presne taká, akú si ju vytvoríš. A práve teraz je čas, kedy ju môžeš meniť. 

      Tvoj názor a skúsenosť sú pre nás dôležité. Vyplň tento anonymný dotazník: https://forms.gle/T6sU8GjTAGJYAojn7 a staň sa človekom, ktorý mení život mladých v našom kraji k lepšiemu!

      Práve na základe informácií z dotazníkov, bude kraj schopný navrhnúť konkrétne opatrenia na ich zlepšenie. Dotazník je určený pre všetkých od 15 do 30 rokov, ktorí žijú/študujú alebo pracujú v Prešovskom kraji. 

      Prieskum realizuje v období od 23.11. do 21.12. 2021 @Rada mládeže Prešovského kraja v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. 

      Záleží nám na tom, aby sa mladí v kraji cítili dobre. Ďakujeme

    • Celoslovenská súťaž Mladý elektronik
     • Celoslovenská súťaž Mladý elektronik

      22. 11. 2021

      15. – 16.11.2021 sa  v Žiline uskutočnil 3. ročník celoslovenskej súťaže Mladý elektronik. Organizátorom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a zúčastniť sa mohli žiaci 1. a 2. ročníkov stredných škôl. Prihlásených bolo 44 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska.

      Našu školu reprezentovali žiaci druhého ročníka odboru TEZB Štefan Strelec a Slavko Vaník.

      V silnej konkurencii sa umiestnili na 14. mieste – Vaník a na 16. mieste – Strelec. Ďakujeme chlapci za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Súťaž pozostávala z odborného testu z elektrotechniky, elektroniky a následne vo vyhotovení funkčného výrobku (zmenšeného modelu farebného efektu pre osvetľovanie diskoték). Žiaci dostali schému zapojenia súčiastok, plošný spoj a veľké množstvo elektronických súčiastok, vrátane SMD súčiastok. Okrem správneho zapojenia a napájkovania súčiastok na plošný spoj, museli vedieť nájsť aj zámerne urobenú chybu na plošnom spoji a opraviť ju.

      Takže budúci druháci, ktorí by ste sa radi zúčastnili takejto súťaže a porovnali si svoje vedomosti a zručnosti so žiakmi z iných škôl, dajte o sebe vedieť vyučujúčim elektrotechniky.

      Na záver naše poďakovanie patrí vyučujúcim z teoretického a praktického vyučovania, ktorí chlapcov pripravovali na súťaž.

      Spracovala: Ing. Jana Halagová

    • 17. NOVEMBER – Deň boja za slobodu a demokraciu / Deň študentstva
     • 17. NOVEMBER – Deň boja za slobodu a demokraciu / Deň študentstva

      16. 11. 2021

      Rok 1989 priniesol vo vtedajšom Česko-Slovensku pád komunistického režimu.

      17. november nám pripomína dve významné udalosti.

      Okrem boja Slovákov a Čechov proti komunistickému utláčaniu národa je zároveň pripomienkou ešte dávno minulou.

      Siaha do roku 1939, keď boli v Prahe, po pohrebe zabitého študenta medicíny – JÁNA OPLETALA – ktorý sa verejne postavil proti nacizmu, popravení a umučení ďalší študenti vysokých škôl, z ktorých mnohí z nich boli deportovaní do koncentračného tábora Sachsenhausen, neďaleko Berlína.

      Silnejúci nacizmus počas 2. svetovej vojny a tvrdý, povojnový komunizmus, kedy sloboda slova, názoru, povinností, ale aj práv československého ľudu boli častokrát potláčané, nakoniec vyzvali národ k zjednoteniu a výraznej zmeny prítomnosti, s cieľom dosiahnuť slobodnú, demokratickú budúcnosť.

      Študenti, intelektuáli československého národa, štrnganím kľúčov a pokojného protestu na námestiach v Prahe a Bratislave si - 17. novembrom 1989 - pripomenuli mladých študentov, ktorí sa nebáli položiť život za slobodu národa v boji proti nacizmu a stali sa pre náš ľud príkladom boja proti komunizmu a výzvy nového vládnutia v štáte, na základe hlasu ľudu – demokracie.

       

      „Vzdať sa slobody znamená vzdať sa ľudskosti.“

      Jean-Jacques Rousseau

    • Trestnoprávna zodpovednosť mládeže
     • Trestnoprávna zodpovednosť mládeže

      12. 11. 2021

      V rámci prevencie páchania trestných činov u mladistvých sme dňa 11.11.2021 v spolupráci s Mestskou políciou v Prešove zorganizovali pre žiakov 1. ročníka prednášku spojenú s diskusiou o možných následkoch páchania trestných činov.  Cieľom bolo zvyšovanie trestnoprávneho povedomia našich žiakov, predchádzanie trestnej činnosti a znižovanie rizika stať sa obeťou trestného činu.

      Pán S. Pavelka, ktorý sa venuje preventívnovýchovnej činnosti v danej problematike a tiež práci s mládežou, zaujal svojim rozprávaním.  Žiaci mali možnosť diskusie, získali kvalifikovanú odpoveď a názor odborníka, a tiež mali možnosť vypočuť si a získať poznatky podložené skúsenosťami a praxou. Problematike kriminality mladistvých sa budeme venovať a pokračovať v organizovaní ďalších prednášok pre všetkých žiakov 1. a 2. ročníka. Každá informácia, ktorú žiaci získajú, im môže pomôcť pri rozhodovaní sa v zložitých životných situáciách.

      Ing. E. Pavlíková

    • IMATRIKULÁCIA ŽIAKOV 1. ROČNÍKA
     • IMATRIKULÁCIA ŽIAKOV 1. ROČNÍKA

      10. 11. 2021

      Budúci týždeň od utorka 16. 11. 2021  do piatka 19. 11. 2021 sa počas triednických hodín uskutoční IMATRIKULÁCIA žiakov 1. ročníka pod vedením triednych učiteľov. Žiaci zložia imatrikulačný sľub, dostanú imatrikulačné listiny a sladkú maličkosť ako pozornosť od Rady rodičov pri SOŠ technickej. Vítajte medzi nami prváci!

      Žiacka školská rada

    • Prednáška: Praktická realizácia inteligentných elektroinštalácií
     • Prednáška: Praktická realizácia inteligentných elektroinštalácií

      27. 10. 2021

      Pre žiakov štvrtého ročníka TEZB sme zrealizovali v spolupráci s Ing. Jaroslavom Gdovinom zástupcom spoločnosti Domintell prednášku zameranú na praktickú realizáciu smart riešení budov. Žiaci sa oboznámili s riešeniami, prišli na to, že hlavnú úlohu zohráva presná výkresová dokumentácia, dôsledné označovanie všetkých káblových vývodov, vedomosti v oblasti elektro aj praktické zručnosti v grafických systémoch. Dozvedeli sa, aká je dôležitá komunikácia so zákazníkom pred, počas a aj po realizácii projektu inteligentnej inštalácie. Žiaci mali aj mnoho otázok, ktoré im pán Gdovin zodpovedal a mohli si vyskúšať ukážku pomocou výukového kufríka.

      Radi by sme touto cesto poďakovali Ing. Gdovinovi, že si našiel čas a venoval sa žiakom.

    • Peniaze a mena
     • Peniaze a mena

      27. 10. 2021

      Dňa 26. októbra 2021 si žiaci mohli prezrieť výstavku o minciach a mene a overiť si svoje vedomosti v kvíze. Najúspešnejším riešiteľom sa stal Adrián Bobák zo IV.D. Zúčastneným ďakujeme a víťazovi blahoželáme. Gajdošová, Chovancová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje