• Učebné odbory - 3 ročné

    • 3661 H MURÁR

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 3 ROKY

    • UKONČENIE ŠTÚDIA - ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - VÝUČNÝ LIST

    • DUÁLNE VZDELÁVANIE - ÁNO

    • PRIJÍMACIE KONANIE - BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Absolvent odboru je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti spojené s murovaním muriva a komínov, zhotovovaním omietok, vykonávaním betonárskych prác, zhotovovaním obkladov a dlažieb, vykonávaním údržby, opráv, adaptačných a rekonštrukčných prác a montáží stavebných objektov.

       Absolvent vie:

       • Murovať a betónovať
       • Obkladať, izolovať steny a stropy
       • Ukladať dlažbu
       • Zhotovovať omietky
       • Osadzovať okná, dvere, zárubne
       • Montovať a demontovať lešenie
       • Vykonávať búracie práce

        

    • MOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolvent sa uplatní v stavebných firmách pri realizácii a obnove bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, v pracovných pozíciách ako murár a pri vykonávaní niektorých činností obkladača, betonára, omietkara, maliara, izolatéra a montéra suchých stavieb ako živnostník.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje