• Študijné odbory - 4 ročné

    • 3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 4 ROKY

    • UKONČENIE ŠTÚDIA - MATURITNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - MATURITNÉ VYSVEDČENIE A VÝUČNÝ LIST

    • DUÁLNE VZDELÁVANIE – ÁNO

    • PRIJÍMACIE KONANIE - PRIJÍMACIA SKÚŠKA (SJL, MAT)

    • UČEBNÝ PLÁN - TEZB_SDV,  TEZB_klasik, TEZB_SDV1

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce rôzneho druhu v oblasti elektrotechnických a základných stavebných činností v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení.

       Absolvent môže získať odbornú spôsobilosť – elektrotechnik pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 v, vrátane činnosti na bleskozvodoch úspešným vykonaním skúšky odornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvovaním základných kurzov zvárania plameňom, spájkovania plameňom a zvárania plastov získa odbornú spôsobilosť na spájanie rôznych druhov materiálov, pre montáž, údržbu a opravu energetických zariadení.

    • Absolvent vie

     • Vykonávať montáž, údržbu a opravu energetických zariadení
     • Navrhovať elektroinštalácie v obytných budovách
     • Vykonávať odborné prehliadky a skúšky na elektrických zariadeniach
     • Zhotovovať inštalačné rozvody, vykurovacie sústavy
     • Vykonávať reguláciu a riadenie rozvodov a vykurovacích sústav
     • Poskytovať služby a poradenstvo v oblasti energetiky
    • MOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolvent sa uplatní ako odborne kvalifikovaný pracovník v profesiách zaoberajúcich sa realizáciou, udržiavaním a opravou ústredného vykurovania a plynovodov, vodovodných a kanalizačných inštalácií v diagnostike a odstránení chýb na energetickom zariadení a uvádzaní energetických zariadení do prevádzky.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje