• Projekty

    • NÁZOV PROJEKTU: "PRIPRAVENÝM ŠŤASTIE PRAJE"

     KONZORCIUM:

     • SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov - koordinátor
     • SOŠ dopravná, Konštantínova 2, Prešov
     • SOŠ služieb, Košická 20, Prešov

      

     ZAČIATOK PROJEKTU: 01. 12. 2019

     UKONČENIE PROJEKTU: 30. 10. 2021, projekt predĺžený do 31. 08. 2022

     CIEĽ PROJEKTU: 

     1. Zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov v odbornej príprave takým spôsobom, aby boli odborne pripravení pre vstup na trh práce.
     2. Zvýšiť úroveň odborných kompetencií a zručností pedagogických zamestnancov na zlepšenie úrovne vyučovacieho procesu, najmä vo výučbe odborných predmetov a odbornej výchovy.
     3. Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu v spolupráci s partnerskými organizáciami v zahraničí.
     4. Zlepšovať inováciu vo výučbe formou spolupráce so zahraničnými odbornými firmami.
     5. Začleňovať do projektu a tým aj motivovať znevýhodnených žiakov a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
     6. Zvyšovať kompetencie manažmentu partnerských škôl výmenou skúseností a príkladov dobrej praxe.

      

      

      

     Odborná stáž pedagogických zamestnancov a manažmentu škôl konzorcia

      

     Odborná stáž pedagogických zamestnancov a manažmentu škôl, ktoré tvorí konzorcium v rámci projektu Erasmus+ sa konala v dňoch 13.06.2021 – 19.06.2021 u nášho partnera v Českej republike, SOU Hluboš. Cieľom odbornej stáže bola vzájomná výmena skúsenosti, s cieľom zvýšiť úroveň odborných kompetencií a zručností pedagogických zamestnancov, najmä vo výučbe odborných predmetov, či už na teoretickom, resp. praktickom úseku. Cieľom odbornej stáže manažmentu škôl konzorcia bola vzájomná výmena skúseností, najmä čo sa týka kvality riadenia škôl pri zabezpečovaní vyučovacieho procesu, s dôrazom na odbornú prax. Ďalším z cieľov tejto odbornej stáže bola aj účasť na záverečných skúškach žiakov jednotlivých učebných odborov, keďže práve v tomto termíne záverečné skúšky prebiehali. Prvý deň odbornej stáže bol určený na zoznámenie sa s jednotlivými pracoviskami v Dobříši a Hluboši. Počas ďalších dní sme sa zúčastňovali otvorených hodín formou hospitácií, po ktorých potom nasledovala diskusia a výmena názorov a skúseností s jednotlivými vyučujúcimi. Následne sme tri dohodnuté vyučovacie hodiny odučili, pričom po odučení nasledovala tiež diskusia s pridelenými vyučujúcimi, kde sme jednotlivé hodiny rozoberali  formou diskusie. Manažment jednotlivých škôl konzorcia bol účastný na záverečných skúškach jednotlivých odborov, zúčastňoval sa otvorených hodín a tak isto jednotlivých diskusií. V závere odbornej stáže sme u p. riaditeľa, spolu so zástupcami za jednotlivé úseky našej partnerskej školy, vyhodnotili prínosy tejto mobility, spolu s návrhmi na prenesenie získaných informácií a skúseností do našej učiteľskej praxe (každý pedagóg za svoj odbor). Nabitý sme mali aj popoludňajší program, spoznávali sme miestne kultúrne pamiatky a okolie.

     Uvedenou odbornou stážou sme splnili ciele, ktoré sme si stanovili v projekte, naviac sme boli účastní aj záverečných skúšok online formou, čo je pre nás novinka, keďže na Slovensku takáto forma nie je zavedená. 

            

       

           

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje