• Projekty

    • NÁZOV PROJEKTU: "PRIPRAVENÝM ŠŤASTIE PRAJE"

     KONZORCIUM:

     • SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov - koordinátor
     • SOŠ dopravná, Konštantínova 2, Prešov
     • SOŠ služieb, Košická 20, Prešov

      

     ZAČIATOK PROJEKTU: 01. 12. 2019

     UKONČENIE PROJEKTU: 30. 10. 2021, projekt predĺžený do 31. 08. 2022

     CIEĽ PROJEKTU: 

     1. Zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov v odbornej príprave takým spôsobom, aby boli odborne pripravení pre vstup na trh práce.
     2. Zvýšiť úroveň odborných kompetencií a zručností pedagogických zamestnancov na zlepšenie úrovne vyučovacieho procesu, najmä vo výučbe odborných predmetov a odbornej výchovy.
     3. Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu v spolupráci s partnerskými organizáciami v zahraničí.
     4. Zlepšovať inováciu vo výučbe formou spolupráce so zahraničnými odbornými firmami.
     5. Začleňovať do projektu a tým aj motivovať znevýhodnených žiakov a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
     6. Zvyšovať kompetencie manažmentu partnerských škôl výmenou skúseností a príkladov dobrej praxe.

      

      

      

     Odborná stáž pedagogických zamestnancov a manažmentu škôl konzorcia

      

     Odborná stáž pedagogických zamestnancov a manažmentu škôl, ktoré tvorí konzorcium v rámci projektu Erasmus+ sa konala v dňoch 13.06.2021 – 19.06.2021 u nášho partnera v Českej republike, SOU Hluboš.

     Cieľom odbornej stáže bola vzájomná výmena skúsenosti, s cieľom zvýšiť úroveň odborných kompetencií a zručností pedagogických zamestnancov, najmä vo výučbe odborných predmetov, či už na teoretickom, resp. praktickom úseku.

     Cieľom odbornej stáže manažmentu škôl konzorcia bola vzájomná výmena skúseností, najmä čo sa týka kvality riadenia škôl pri zabezpečovaní vyučovacieho procesu, s dôrazom na odbornú prax.

     Ďalším z cieľov tejto odbornej stáže bola aj účasť na záverečných skúškach žiakov jednotlivých učebných odborov, keďže práve v tomto termíne záverečné skúšky prebiehali. Prvý deň odbornej stáže bol určený na zoznámenie sa s jednotlivými pracoviskami v Dobříši a Hluboši. Počas ďalších dní sme sa zúčastňovali otvorených hodín formou hospitácií, po ktorých potom nasledovala diskusia a výmena názorov a skúseností s jednotlivými vyučujúcimi. Následne sme tri dohodnuté vyučovacie hodiny odučili, pričom po odučení nasledovala tiež diskusia s pridelenými vyučujúcimi, kde sme jednotlivé hodiny rozoberali  formou diskusie.

     Manažment jednotlivých škôl konzorcia bol účastný na záverečných skúškach jednotlivých odborov, zúčastňoval sa otvorených hodín a tak isto jednotlivých diskusií. V závere odbornej stáže sme u p. riaditeľa, spolu so zástupcami za jednotlivé úseky našej partnerskej školy, vyhodnotili prínosy tejto mobility, spolu s návrhmi na prenesenie získaných informácií a skúseností do našej učiteľskej praxe (každý pedagóg za svoj odbor). Nabitý sme mali aj popoludňajší program, spoznávali sme miestne kultúrne pamiatky a okolie.

     Uvedenou odbornou stážou sme splnili ciele, ktoré sme si stanovili v projekte, naviac sme boli účastní aj záverečných skúšok online formou, čo je pre nás novinka, keďže na Slovensku takáto forma nie je zavedená. 

            

       

           

      

      

     • Odborná stáž žiakov 28.9.2021 - 27.10.2021

     • Odborná stáž žiakov z SOŠ technickej a dvoch partnerských škôl SOŠ dopravnej a SOŠ služieb sa konala v dňoch 28.9.2021 - 27.10.2021. Odbornej stáže sa zúčastnilo spolu 14 žiakov z odborov: technik drevostavieb, mechanik hasičskej techniky, automechanik - opravár, kozmetik a kaderník. Cieľom odbornej stáže bolo najmä zvýšenie úrovne ich odborných zručností a kompetencií.

      Žiaci vykonávali najmä tieto činnosti:

       z odboru technik drevostavieb

      • Odborná príprava v programe Wood wop a práce na CNC.
      • Odborná prax vo firme DŘEVOVÝROBA WIMMER, s.r.o. Milín.

       z odboru automechanik - opravár :

      • Diagnostika porúch vozidla a technologické postupy opravy motorového vozidla.                         
      • Odborná prax v značkových autoservisoch Příbram

      z odboru kozmetik:

      • Módne trendy večerného spoločenského líčenia.
      • Odborná prax v značkovom kozmetickom salóne.

      z odboru kaderník:     

      • Módne techniky farbenia a melírovania vlasov.
      • Odborná prax v značkovom kaderníckom salóne.

       

      Vo voľnom čase bol žiakom zabezpečený bohatý kultúrny program a voľno časové aktivity. 

      Na tejto stáži žiakov sprevádzali Mgr. Tatiana Kažimírová a Mgr. Oľga Havrilová.

       

          

          

          

     • Monitorovacia návšteva vedenia konzorcia

     • V dňoch 11.10.201 - 13.10.2021 sa konala monitorovacia návšteva členov vedenia konzorcia. Cieľom monitorovacej návštevy bolo zistiť napredovanie žiakov počas odbornej stáže, zistiť ich odborné zručnosti a vedomosti a naplnenie cieľov, ktoré boli stanovené pred samotnou odbornou stážou. Navštívili sme školské dielne v Hluboši a Dobříši a aj odborné firmy, kde žiaci vykonávali odbornú prax. Cieľom tejto návštevy bola aj diskusia so žiakmi, ich postrehy, nápady a tak isto aj diskusia s vedením partnerskej školy, ohľadom naplňovania cieľov odbornej stáže. 

            

         

        

     • 2. odborná stáž žiakov 21.11.2021-18.12.2021

     • V predvianočnom období sa konala 2. odborná stáž žiakov z SOŠ technickej a dvoch partnerských škôl SOŠ dopravnej a SOŠ služieb. Odbornej stáže sa zúčastnilo spolu 14 žiakov z odborov: technik drevostavieb, mechanik hasičskej techniky, automechanik - opravár, kozmetik a kaderník. Žiaci vykonávali odbornú prax v priestoroch školy, ale aj na pracovisku zamestnávateľa.  Vo voľnom čase mali žiaci bohatý kultúrny program a voľnočasové aktivity.

      Na tejto stáži žiakov sprevádzali Ing. Eva Pavlíková a Ing. Gabriela Burdeláková.

          

          

          

     • Monitorovacia návšteva koordinátora konzorcia 2.12.2021 - 4.12.2021

     • Cieľom monitorovacej návštevy koordinátora konzorcia bolo zistiť aké nadobudnuté zručnosti žiaci majú. Prebiehala neformálna diskusia s vedením školy a vo voľnom čase žiakov, kde sa zhodnotili doterajšie činnosti, ich postrehy a  nápady.

       

       

       

     • 3. odborná stáž žiakov 13.3.2022 - 9.4.2022

     • Aj v druhom polroku šk. roku 2021/22 v rámci projektu Erasmus+ sú pre naších žiakov pripravené dve odborné stáže. V jarnom bdobí sa konala 3. odborná stáž žiakov z SOŠ technickej a dvoch partnerských škôl SOŠ dopravnej a SOŠ služieb. Odbornej stáže sa zúčastnilo spolu 14 žiakov z odborov: technik drevostavieb, automechanik - opravár, kozmetik a kaderník. Žiaci vykonávali odbornú prax v priestoroch školy, ale aj na pracovisku zamestnávateľa.  Vo voľnom čase mali žiaci bohatý kultúrny program a voľnočasové aktivity.

      Na tejto stáži žiakov sprevádzali Mgr. Oľga Havrilová a Mgr. Ivana Sekeráková.

           

          

       

     • Monitorovacia návšteva koordinátora konzorcia 24.3.2022 - 26.3.2022

     • Aj na tejto monitorovacej návšteve sme sa prišli pozrieť na pokrok žiakov, diskutovať o ich nadobudnutých zručnostiach. Tiež sme diskutovali, ako zvládajú úlohy v škole a na praxi a ako sa im páčia voľnočasové aktivity. 

         

         

     • Stáž manažmentu škôl konzorcia 27.3.2022 - 2.4.2022

     • Odborná stáž manažmentu škôl, ktoré tvorí konzorcium v rámci projektu Erasmus+ sa konala 27. 03. 2022 - 02. 04. 2022 u nášho partnera z Českej republiky, SOU Hluboš. Cieľom odbornej stáže manažmentu škôl konzorcia bola vzájomná výmena skúseností, najmä čo sa týka kvality riadenia škôl pri zabezpečovaní vyučovacieho procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní, s dôrazom na odbornú prípravu žiakov na pracoviskách zmluvných firiem.

                         

                       

     • Letná stáž 2022

     •        

            

     • Monitorovacia návšteva 12.5.2022-13.05.2022

     • V dňoch 12.05.2022 - 13.05.2022 sa konala monitorovacia návšteva vedenia konzorcia. Navštívili sme žiakov poslednej štvrtej stáže v odborných dielňach SOU Hluboš a pracoviskách v Dobříši, kde žiaci vykonávajú odbornú prax. Diskutovali sme s vedením školy a tiež aj so žiakmi, ktorí prezentovali svoje nadobudnuté zručnosti, vedomosti, ktoré doteraz získali a tiež prezentovali aj svoje nápady a postrehy.

       

           

       

       

     • Diseminačné aktivity

     • Výučba odborných predmetov a odborného výcviku podľa inovovaných ŠKVP

       

    • Otvorené dielne pre žiakov základných škôl

    • Národná cena kariérového  poradenstva

         

         

    • Propagácia projektu Erasmus+ a odborov 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje