• Učebné odbory - 3 ročné

     • 3684 H STRECHÁR

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 2 ROKY

    • UKONČENIE ŠTÚDIA - ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - VÝUČNÝ LIST

    • FORMA ŠTÚDIA - SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM externou formou

    • PRIJÍMACIE KONANIE - BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

    • UČEBNÝ PLÁN - STRECHÁR_skrátené štúdium

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Odbor pripravuje absolventa vykonávať všetky odborné činnosti súvisiace so strechou ako celkom. Absolvent má potrebné vedomosti a manuálne zručnosti súvisiace so strešnými nosnými konštrukciami, krytinami,  izoláciami a výrobou, osadzovaním, resp. montážou klampiarskych prvkov.

       Absolvent vie:

       • Opracovať drevo
       • Zhotovovať ploché a šikmé strechy
       • Ukladať rôzne krytiny
       • Zatepľovať strechy
       • Riešiť zvody vody zo strechy
       • Montovať klampiarske výrobky
       • Opravovať jestvujúce strechy
    • MOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolvent nájde uplatnenie v stavebných firmách pri realizácii a obnove stavieb, pri vykonávaní činností vyplývajúcich z povolania pokrývač, stavebný tesár, stavebný klampiar a izolatér.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje