• Školský psychológ

     • ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

     • Mgr. Katarína Slováková

    • KONZULTAČNÉ HODINY:

      PONDELOK     8.00 - 12.00
      UTOROK     8.00 - 12.00
      STREDA     8.00 - 12.00
      ŠTVRTOK     8.00 - 12.00
      PIATOK     8.00 - 12.00

      

     UČITELIA A ŽIACI: Termín stretnutia je možné dohodnúť si osobne v kancelárii školského psychológa kedykoľvek počas pracovnej doby, taktiež prostredníctvom e-mailu a cez EduPage.

     RODIČIA: Prvý kontakt uskutočnite prostredníctvom triedneho učiteľa alebo prostredníctvom e-mailu/ EduPage a nasledujúca spolupráca bude prebiehať podľa dohody.

     ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG je na škole pre žiakov, rodičov i učiteľov. Poslaním školskej psychologičky na našej škole je pomáhať, aby sa všetci, ktorí školu navštevujú, v nej cítili bezpečne a spokojne. Je normálne mať problém a potrebovať pomocnú ruku. Sme ľudia a potrebujeme jeden druhého. Každý psychológ je viazaný mlčanlivosťou, preto sa naňho môžeš obrátiť s dôverou a bez zábran.

      

     Konkrétnou náplňou práce školského psychológa je:

     • Psychologické poradenstvo pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na ich duševné zdravie.
     • Poznávanie osobnosti žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu.
     • Psychologická starostlivosť o žiakov s problémami v učení, žiakov s poruchami správania a pozornosti, o nadaných a talentovaných žiakov.
     • Psychologická starostlivosť o žiakov, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách.
     • Psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania.
     • Podieľa sa na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov.
     • Sociálno-psychologická práca s triednym kolektívom s cieľom prevencie a eliminácie sociálno-patologických javov.
     • Príprava a realizácia terapeutických, preventívnych programov, programov na rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov, besied, prednášok a pod.
     • Poradensko-konzultačná pomoc pedagogickým zamestnancom orientovaná na využívanie psychologických poznatkov vo výchovnom a vzdelávacom procese.
     • Poradensko-konzultačná pomoc pre rodičov a zákonných zástupcov detí so zameraním na odbornú podporu a na riešenie výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na duševné zdravie detí.
     • Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce školy.


     Spolupráca sa odvíja od konkrétnej požiadavky. Môže mať podobu jednorazovej konzultácie alebo dlhodobej spolupráce.

      

     Obsah konzultácií je dôverný!

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje