Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Štefan Cmar Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19 66
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Hodnotenie zamestnancov 15
Ing. Ľubica Brejová Aktivizujúúce metódy vo výchove 24 150
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Informačná bezpečnosť v škole 8
Maturitná téma z odborných predmetov 8
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Ing. Janka Galdunová 3D CAD SOLIDWORKS 15 115
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Bc.Peter Oslovič Etika podnikania 6 106
3D CAD SOLIDWORKS 15
Praktická ekonomika 25
AutoCad v školskej praxi 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Bc.Dušan Andrejko Informačná bezpečnosť v škole 8 62
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Ing. Pavol Baran Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 8
Mgr. Eva Baranová Skúšanie a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky 0 0
Podpora využívania IKT v predmete fyzika 0
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 0
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 0
Experimenty vo vyučovaní fyziky na strednej škole 0
Finančná gramotnosť 0
Tvorba didaktických testov z fyziky 0
Mgr. Jana Cmarová Koordinátor prevencie 35 68
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
Mgr. Jozef Dudič Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 10
Bc.Janka Dujčáková Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15 38
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Ľubomír Fejerčák Etika podnikania 6 6
Mgr. Helena Fejerčáková Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 53
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Ing. Elena Ferencová Spoluautor učebnice 30 87
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
AutoCad v školskej praxi 10
Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Cyril Filičko Etika podnikania 6 6
Mgr. Martin Frištyk Etika podnikania 6 29
Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
3D CAD SOLIDWORKS 15
Mgr. Marcela Gajdošová Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na SOŠ 35 116
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Finančná gramotnosť 14
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Praktická ekonomika 25
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10
PaedDr. Štefan Glosík za vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Ing. Ľubomír Greš Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 39
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Jana Halagová SolidCAM 13 78
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 0
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 0
AutoCad v školskej praxi 0
3D CAD SOLIDWORKS 15
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
Ing. Patrik Jacko, PhD. 3D CAD SOLIDWORKS 15 28
SolidCAM 13
Peter Juraško Etika podnikania 0 0
Ing. Anton Kaňuščák Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 67
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Mgr. Tatiana Kažimírová špecializačné vzdelávanie s názvom výchovný poradca 47 72
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Iveta Kočišková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 20
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
František Kovaľ Koordinátor informatizácie 35 35
Ing. Elena Krajčírová Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15 56
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Rozvoj komunikačných zručnosti žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Mgr. Gabriel Kriško Etika podnikania 6 49
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na SOŠ 35
Mgr. Matúš Lukáč Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 30
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Mgr. Jozef Matisko Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 99
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdleávacích programoch 14
Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Katarína Nováková 3D CAD SOLIDWORKS 15 86
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
AutoCad v školskej praxi 10
Ing. Martina Nováková, PhD. 3D CAD SOLIDWORKS 15 38
Informačná bezpečnosť v škole 8
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
SolidCAM 0
Mgr. Mária Petáková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 23
Informačná bezpečnosť v škole 8
Mgr. Katarína Porembová Interaktívne vyučovanie v školských vzdleávacích programoch 14 32
Informačná bezpečnosť v škole 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ing. Peter Prihoda Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 64
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Bc.Magdaléna Rakociová Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15 38
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Mgr. Lýdia Repeľová Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35 96
Výchovný poradca 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Mgr. Adela Sabolová Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35 85
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PhDr. Mária Sušková Informačná bezpečnosť v škole 8 68
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Mgr. Alena Šálková Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 94
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní anglického jazyka 13
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15
Mgr. Bohuš Talášek Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 62
Informačná bezpečnosť v škole 8
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
Ing. Jaroslav Tartaľ Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 40
3D CAD SOLIDWORKS 15
Mgr. Miroslav Verčimák Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
Praktická ekonomika 25
Etika podnikania 6
Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Mgr. Ondrej Zošš Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 15
Ing. Peter Zusko Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 68
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10


© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    Volgogradská 1, 080 01 Prešov
  • +421 51 7714 560

Fotogaléria