Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Štefan Cmar Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19 66
Hodnotenie zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Ing. Ľubica Brejová Maturitná téma z odborných predmetov 8 150
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Ing. Janka Galdunová 3D CAD SOLIDWORKS 15 115
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Bc.Peter Oslovič AutoCad v školskej praxi 10 119
Etika podnikania 6
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Praktická ekonomika 25
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
3D CAD SOLIDWORKS 15
SolidCAM 13
Bc.Dušan Andrejko Aktivizujúúce metódy vo výchove 24 62
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Ing. Pavol Baran Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 8
Mgr. Eva Baranová Finančná gramotnosť 0 0
Experimenty vo vyučovaní fyziky na strednej škole 0
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 0
Podpora využívania IKT v predmete fyzika 0
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 0
Tvorba didaktických testov z fyziky 0
Skúšanie a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky 0
Mgr. Jana Cmarová Koordinátor prevencie 35 68
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Mgr. Jozef Dudič Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 10
Bc.Janka Dujčáková Informačná bezpečnosť v škole 8 59
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Ľubomír Fejerčák Etika podnikania 6 6
Mgr. Helena Fejerčáková Informačná bezpečnosť v škole 8 89
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Ing. Elena Ferencová AutoCad v školskej praxi 10 87
Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Spoluautor učebnice 30
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Cyril Filičko Etika podnikania 6 6
Mgr. Martin Frištyk Etika podnikania 6 29
Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
3D CAD SOLIDWORKS 15
Mgr. Marcela Gajdošová Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10 116
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na SOŠ 35
Praktická ekonomika 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Štefan Glosík za vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Ing. Ľubomír Greš Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 39
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Jana Halagová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 78
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 0
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
SolidCAM 13
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
AutoCad v školskej praxi 0
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 0
3D CAD SOLIDWORKS 15
Ing. Patrik Jacko, PhD. Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 43
Ing. Patrik Jacko, PhD. Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 53
SolidCAM 13
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Ing. Patrik Jacko, PhD. 3D CAD SOLIDWORKS 15 43
Ing. Patrik Jacko, PhD. 3D CAD SOLIDWORKS 15 53
Ing. Patrik Jacko, PhD. SolidCAM 13 43
Peter Juraško Etika podnikania 0 0
Ing. Anton Kaňuščák Príprava vedúcich predmetových komisií 35 67
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Mgr. Tatiana Kažimírová špecializačné vzdelávanie s názvom výchovný poradca 47 72
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Iveta Kočišková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 20
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
František Kovaľ Koordinátor informatizácie 35 35
Ing. Elena Krajčírová Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15 56
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Rozvoj komunikačných zručnosti žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Mgr. Gabriel Kriško Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 49
Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na SOŠ 35
Etika podnikania 6
Mgr. Matúš Lukáč Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 30
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Jozef Matisko Interaktívne vyučovanie v školských vzdleávacích programoch 14 99
Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Ing. Katarína Nováková AutoCad v školskej praxi 10 86
3D CAD SOLIDWORKS 15
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
Ing. Martina Nováková, PhD. 3D CAD SOLIDWORKS 15 38
Informačná bezpečnosť v škole 8
SolidCAM 0
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Mgr. Mária Petáková Informačná bezpečnosť v škole 8 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Katarína Porembová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 32
Interaktívne vyučovanie v školských vzdleávacích programoch 14
Informačná bezpečnosť v škole 8
Ing. Peter Prihoda Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Bc.Magdaléna Rakociová Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 59
Informačná bezpečnosť v škole 8
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Mgr. Lýdia Repeľová Výchovný poradca 47 96
Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Mgr. Adela Sabolová Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35 85
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PhDr. Mária Sušková Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15 68
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Mgr. Alena Šálková Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14 94
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní anglického jazyka 13
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Mgr. Bohuš Talášek Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 62
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
Mgr. Matúš Tirpák Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Miroslav Verčimák Etika podnikania 6 64
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Praktická ekonomika 25
Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Mgr. Ondrej Zošš Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 15
Ing. Peter Zusko Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 68
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Mgr. Peter Žec Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15


© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    Volgogradská 1, 080 01 Prešov
  • +421 51 7714 560

Fotogaléria