Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Štefan Cmar Hodnotenie zamestnancov 15 66
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
PhDr. Milan Laca Hodnotenie zamestnancov 15 66
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Bc.Peter Oslovič Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 106
AutoCad v školskej praxi 10
3D CAD SOLIDWORKS 15
Praktická ekonomika 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Etika podnikania 6
Bc.Dušan Andrejko Informačná bezpečnosť v škole 8 47
Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Ing. Pavol Baran Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 8
Mgr. Eva Baranová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 89
Tvorba didaktických testov z fyziky 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Podpora využívania IKT v predmete fyzika 14
Experimenty vo vyučovaní fyziky na strednej škole 15
Skúšanie a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky 15
Finančná gramotnosť 14
Ing. Ľubica Brejová Aktivizujúúce metódy vo výchove 24 150
Informačná bezpečnosť v škole 8
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Maturitná téma z odborných predmetov 8
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Jana Cmarová Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19 68
Koordinátor prevencie 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Mgr. Jozef Dudič Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 10
Bc.Janka Dujčáková Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 23
Informačná bezpečnosť v škole 8
Ľubomír Fejerčák Etika podnikania 6 6
Mgr. Helena Fejerčáková Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9 53
Informačná bezpečnosť v škole 8
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Ing. Elena Ferencová Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25 87
AutoCad v školskej praxi 10
Spoluautor učebnice 30
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Cyril Filičko Etika podnikania 6 6
Mgr. Martin Frištyk aktualizačné - Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - fekvetanti 14 72
aktualizačné - Textový editor Word pre začiatočníkov 7
aktualizačné - Tvorba prezantácií v PowerPointe 7
aktualizačné - Tabuľ. poroc. Excel pre začiatočníkov 7
aktualizačné - Základná oblsuha počítača 8
3D CAD SOLIDWORKS 15
Etika podnikania 6
Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Mgr. Marcela Gajdošová Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10 116
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na SOŠ 35
Praktická ekonomika 25
Finančná gramotnosť 14
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Janka Galdunová Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 115
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
3D CAD SOLIDWORKS 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Štefan Glosík za vykonanie rigoróznej skúšky 60 96
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Ing. Ľubomír Greš Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 39
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Jana Halagová Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10 100
AutoCad v školskej praxi 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
3D CAD SOLIDWORKS 15
Ing. Patrik Jacko, PhD. 3D CAD SOLIDWORKS 15 15
Peter Juraško Etika podnikania 0 0
Ing. Anton Kaňuščák Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 67
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Tatiana Kažimírová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 72
špecializačné vzdelávanie s názvom výchovný poradca 47
Mgr. Iveta Kočišková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 20
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
František Kovaľ Koordinátor informatizácie 35 35
Ing. Elena Krajčírová Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 56
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Rozvoj komunikačných zručnosti žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15
Mgr. Gabriel Kriško Etika podnikania 6 49
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na SOŠ 35
Mgr. Matúš Lukáč Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 30
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Mgr. Jozef Matisko Pilotné školenie. Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 99
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdleávacích programoch 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Jaroslav Mišto Etika podnikania 6 78
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Praktická ekonomika 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Katarína Nováková Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25 110
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Finančná gramotnosť 10
3D CAD SOLIDWORKS 15
AutoCad v školskej praxi 10
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
Ing. Martina Nováková, PhD. Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 38
3D CAD SOLIDWORKS 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Mgr. Mária Petáková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 23
Informačná bezpečnosť v škole 8
Mgr. Katarína Porembová Informačná bezpečnosť v škole 8 61
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Interaktívne vyučovanie v školských vzdleávacích programoch 14
Ing. Peter Prihoda Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 39
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Bc.Magdaléna Rakociová Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 53
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Informačná bezpečnosť v škole 8
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Mgr. Lýdia Repeľová Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35 96
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Výchovný poradca 47
Mgr. Adela Sabolová Modernizácia vzdelávania na SŠ pomocou IKT 35 85
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PhDr. Mária Sušková Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 53
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Informačná bezpečnosť v škole 8
Mgr. Alena Šálková Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6 94
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní anglického jazyka 13
Tvorivé tecniky vo výučbe anglického jazyka 15
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Mgr. Bohuš Talášek Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 77
Informačná bezpečnosť v škole 8
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Aktivizujúúce metódy vo výchove 24
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Ing. Jaroslav Tartaľ Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 25
Mgr. Miroslav Verčimák Etika podnikania 6 56
Praktická ekonomika 25
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Ondrej Zošš Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 15
Ing. Peter Zusko Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 68
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    Volgogradská 1, 080 01 Prešov
  • +421 51 7714 560

Fotogaléria